Visa allt om Stockholms äldreboende AB
Visa allt om Stockholms äldreboende AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06
Nettoomsättning 113 564 113 093 108 826 106 067 102 610 103 723 149 114 87 561 50 908
Övrig omsättning 641 129 - 41 187 200 89 - -
Rörelseresultat (EBIT) 14 574 7 258 8 029 5 148 4 916 4 829 5 760 3 619 3 897
Resultat efter finansnetto 15 229 7 333 8 075 5 524 5 024 4 989 5 896 3 600 3 900
Årets resultat 10 969 3 975 5 142 2 897 2 624 2 443 4 276 2 562 2 094
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 846 13 437 10 421 8 836 9 249 7 775 3 608 3 036 177
Omsättningstillgångar 36 223 29 210 23 166 21 595 21 429 21 867 21 021 17 026 10 444
Tillgångar 41 069 42 647 33 587 30 431 30 678 29 642 24 629 20 062 10 620
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 081 14 113 10 137 4 995 12 419 10 195 8 752 4 756 2 194
Obeskattade reserver 10 418 9 175 6 975 5 556 3 881 2 438 981 981 981
Avsättningar (tkr) 0 6 143 4 652 3 937 2 592 2 016 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 480 638 0
Kortfristiga skulder 11 570 13 216 11 823 15 943 11 787 14 993 14 416 13 687 7 445
Skulder och eget kapital 41 069 42 647 33 587 30 431 30 678 29 642 24 629 20 062 10 620
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-06
2009-06
Löner till styrelse & VD 1 301 1 440 1 440 1 640 960 1 440 3 061 1 755 1 120
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 62 945 61 960 60 201 60 065 58 447 59 134 84 207 48 562 27 412
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 23 920 24 765 23 305 23 468 21 531 23 017 34 219 20 636 10 051
Utdelning till aktieägare 7 000 0 0 0 400 0 0 0 0
Omsättning 114 205 113 222 108 826 106 108 102 797 103 923 149 203 87 561 50 908
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 165 161 157 159 155 205 145 114 114
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 688 702 693 667 662 506 1 028 768 447
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 544 558 545 540 528 411 846 630 343
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 14 964 7 611 8 465 5 639 5 369 5 034 6 062 3 759 3 916
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,42% 3,92% 2,60% 3,37% -1,07% -30,44% 70,30% 72,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 37,09% 17,20% 24,05% 18,16% 16,47% 17,02% 23,98% 18,16% 36,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,41% 6,49% 7,42% 5,21% 4,92% 4,86% 3,96% 4,16% 7,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,58% 91,90% 91,92% 92,19% 92,06% 91,61% 91,56% 91,27% 89,87%
Rörelsekapital/omsättning 21,71% 14,14% 10,42% 5,33% 9,40% 6,63% 4,43% 3,81% 5,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,25% 49,87% 46,38% 30,66% 50,35% 40,46% 38,47% 27,31% 27,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 313,08% 221,02% 195,94% 135,45% 181,80% 145,85% 145,82% 124,40% 140,28%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2009 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...