Visa allt om Ekens Assistans AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 72 867 70 724 70 245 63 580 60 723 59 299 53 426 36 743 36 555 28 626
Övrig omsättning 74 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 173 782 2 513 3 389 2 185 6 036 2 085 -779 1 009 1 630
Resultat efter finansnetto 1 136 758 2 507 3 369 2 177 6 031 2 099 -777 1 027 1 633
Årets resultat 635 387 1 441 1 939 1 147 3 466 1 385 -533 552 1 192
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 298 119 0 31 39 114 313 422 73 103
Omsättningstillgångar 24 479 23 152 23 527 19 018 17 419 15 078 9 138 5 023 5 208 4 849
Tillgångar 24 778 23 272 23 527 19 049 17 458 15 192 9 451 5 445 5 282 4 952
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 049 7 414 9 027 7 585 6 062 4 914 1 448 63 639 1 310
Obeskattade reserver 4 207 4 153 3 952 3 318 2 463 1 883 380 0 260 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 522 11 705 10 548 8 146 8 933 8 395 7 623 5 382 4 382 3 643
Skulder och eget kapital 24 778 23 272 23 527 19 049 17 458 15 192 9 451 5 445 5 282 4 952
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 1 776 1 018
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - - - 40 648 37 239 36 060 25 450 23 183 18 198
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - 0 0 13 707 12 018 11 257 8 798 8 082 6 164
Utdelning till aktieägare 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 1 170
Omsättning 72 941 70 733 70 245 63 580 60 723 59 299 53 426 36 743 36 555 28 626
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 148 152 153 146 144 104 176 108 100 78
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 492 465 459 435 422 570 304 340 366 367
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 461 438 423 393 385 486 275 324 340 331
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 282 842 2 514 3 397 2 294 6 235 2 194 -733 1 039 1 660
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,03% 0,68% 10,48% 4,70% 2,40% 10,99% 45,40% 0,51% 27,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,73% 3,36% 10,68% 17,80% 12,54% 39,82% 22,24% -14,03% 19,52% 33,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,61% 1,11% 3,58% 5,33% 3,60% 10,20% 3,93% -2,08% 2,82% 5,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,41% 16,19% 18,48% 17,10% 13,97% 11,27% 2,84% -0,98% 2,26% 4,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,73% 45,78% 51,47% 53,40% 45,73% 42,01% 18,46% 1,16% 15,73% 26,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 195,49% 197,80% 223,05% 233,46% 195,00% 179,61% 119,87% 93,33% 118,85% 133,10%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...