Visa allt om Zound Industries International AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 856 400 1 403 100 1 041 263 757 408 532 513 312 213 322 918 247 801
Övrig omsättning 6 600 2 200 1 678 869 2 187 1 441 1 740 4 112
Rörelseresultat (EBIT) 76 400 83 200 19 368 33 998 41 466 -7 895 24 834 13 627
Resultat efter finansnetto 64 800 79 900 17 321 29 322 41 400 -9 644 23 079 12 284
Årets resultat 45 400 60 500 13 014 24 003 32 446 -8 197 17 291 8 836
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 171 800 62 000 24 326 65 331 40 905 22 258 24 237 21 683
Omsättningstillgångar 955 600 628 100 544 729 392 927 261 143 167 804 138 533 112 348
Tillgångar 1 127 400 690 100 569 056 458 258 302 048 190 061 162 770 134 031
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 430 000 315 000 256 163 242 277 132 623 69 547 77 772 54 928
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 5 733 0 0 1 354 3 390 2 590
Långfristiga skulder 52 000 18 700 0 0 86 1 179 929 1 563
Kortfristiga skulder 645 400 346 700 307 160 209 437 165 171 117 981 80 679 74 952
Skulder och eget kapital 1 127 400 690 100 569 056 458 258 302 048 190 061 162 770 134 031
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 17 000 20 100 4 617 4 474 3 480 2 606 3 078 1 840
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 101 800 79 800 64 196 42 607 30 905 27 089 21 334 10 336
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 46 500 27 800 27 490 22 029 12 621 11 277 9 425 4 295
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 863 000 1 405 300 1 042 941 758 277 534 700 313 654 324 658 251 913
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 192 161 129 98 71 62 54 39
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 669 8 715 8 072 7 729 7 500 5 036 5 980 6 354
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 966 900 793 741 695 683 604 434
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 101 900 105 100 81 416 47 559 51 033 958 32 212 18 791
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 32,31% 34,75% 37,48% 42,23% 70,56% -3,32% 30,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,79% 12,11% 3,54% 7,42% 14,48% -3,82% 15,26% 10,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,13% 5,96% 1,94% 4,49% 8,21% -2,32% 7,69% 5,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,78% 43,30% 41,20% 43,55% 41,79% 48,27% 50,24% 51,09%
Rörelsekapital/omsättning 16,71% 20,06% 22,82% 24,23% 18,02% 15,96% 17,92% 15,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,14% 46,74% 45,02% 53,98% 44,98% 36,59% 47,78% 40,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 50,87% 83,53% 97,17% 112,49% 99,82% 96,17% 122,11% 80,44%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08
Nettoomsättning 1 785 000 1 322 400 946 229 725 406 536 210 312 213 322 912 247 801 120 007 3 171
Övrig omsättning 2 000 1 500 2 514 718 989 1 441 1 737 4 112 329 158
Rörelseresultat (EBIT) 105 000 76 300 35 663 46 650 41 120 -8 722 22 702 12 983 12 827 1 019
Resultat efter finansnetto 97 000 74 300 32 882 43 694 41 055 -10 470 20 946 11 641 12 128 1 018
Årets resultat 41 000 43 000 10 462 20 983 21 875 -1 217 11 089 5 774 4 453 549
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 114 000 24 700 24 265 64 989 42 611 22 032 24 043 21 642 15 848 7 159
Omsättningstillgångar 958 000 598 400 518 047 338 635 256 583 165 443 136 187 111 894 63 551 7 923
Tillgångar 1 072 000 623 100 542 312 403 624 299 194 187 475 160 231 133 537 79 398 15 082
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 383 000 273 900 230 880 220 362 114 628 62 754 63 981 47 533 31 023 1 976
Obeskattade reserver 83 000 44 000 26 061 29 743 18 942 6 154 15 410 9 848 6 210 254
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 000 0 0 0 86 1 179 929 1 563 8 135 33
Kortfristiga skulder 605 000 305 200 285 371 153 518 165 539 117 388 79 911 74 593 34 031 12 818
Skulder och eget kapital 1 072 000 623 100 542 312 403 624 299 194 187 475 160 231 133 537 79 398 15 082
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-08
Löner till styrelse & VD 17 000 20 100 4 617 4 474 3 480 2 606 3 078 1 839 1 800 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 81 000 62 600 55 474 35 273 26 506 23 871 18 587 8 686 4 615 108
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 43 000 25 500 26 383 18 301 11 860 10 686 8 948 4 068 1 934 26
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 787 000 1 323 900 948 743 726 124 537 199 313 654 324 649 251 913 120 336 3 329
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 148 126 100 78 52 46 39 27 13 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 12 061 10 495 9 462 9 300 10 312 6 787 8 280 9 178 9 231 1 586
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 061 980 868 801 846 839 833 559 646 68
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 112 000 84 600 97 741 60 078 50 614 65 30 055 18 136 17 026 1 019
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 34,98% 39,75% 30,44% 35,28% 71,74% -3,31% 30,31% 106,49% 3 684,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,79% 12,29% 6,58% 11,56% 14,50% -4,31% 14,17% 9,73% 16,16% 6,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,88% 5,79% 3,77% 6,43% 8,09% -2,59% 7,03% 5,24% 10,69% 32,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 36,58% 38,76% 39,80% 38,22% 39,68% 45,68% 47,57% 48,95% 45,95% 64,77%
Rörelsekapital/omsättning 19,78% 22,17% 24,59% 25,52% 16,98% 15,39% 17,43% 15,05% 24,60% -154,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,77% 49,47% 46,32% 60,34% 43,25% 36,03% 47,02% 41,03% 44,84% 14,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 76,53% 106,45% 110,89% 154,48% 100,34% 94,65% 120,35% 80,22% 119,42% 61,81%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...