Visa allt om C Scherdin Fastigheter AB
Visa allt om C Scherdin Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Nettoomsättning 1 156 1 153 1 127 1 093 1 065 1 038 1 020 993 1 123
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 35 82 210 226 70 226 364 485 131
Resultat efter finansnetto -3 47 161 115 -79 72 239 429 -24
Årets resultat -10 29 88 54 433 40 140 316 -24
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 278 11 365 11 452 11 539 11 626 11 713 11 766 11 820 11 873
Omsättningstillgångar 507 541 501 654 579 615 876 584 231
Tillgångar 11 786 11 907 11 953 12 194 12 205 12 328 12 643 12 404 12 104
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 034 7 044 7 015 6 927 4 868 4 435 4 395 4 255 3 939
Obeskattade reserver 92 92 92 53 16 62 44 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 2 006 2 472 2 472 2 472 2 472
Långfristiga skulder 4 340 4 540 4 640 5 000 4 740 4 815 5 395 5 451 5 549
Kortfristiga skulder 320 231 207 213 576 544 337 226 145
Skulder och eget kapital 11 786 11 907 11 953 12 194 12 205 12 328 12 643 12 404 12 104
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Löner till styrelse & VD - 180 150 102 120 90 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 120 115 84 70 42 40 37 141
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 111 98 84 97 81 28 72 44
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 156 1 153 1 127 1 093 1 065 1 038 1 020 993 1 123
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 156 1 153 1 127 1 093 1 065 1 038 1 020 993 1 123
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 249 411 365 273 289 214 68 109 197
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 122 169 297 313 157 279 417 538 193
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,26% 2,31% 3,11% 2,63% 2,60% 1,76% 2,72% -11,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,30% 0,70% 1,77% 1,88% 0,59% 1,91% 2,94% 3,91% 1,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,03% 7,20% 18,81% 20,95% 6,76% 22,64% 36,47% 48,84% 12,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,18% 26,89% 26,09% 40,35% 0,28% 6,84% 52,84% 36,05% 7,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,29% 59,76% 59,29% 57,15% 39,98% 36,35% 35,02% 34,30% 32,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 158,44% 234,20% 242,03% 307,04% 100,52% 113,05% 259,94% 258,41% 159,31%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...