Visa allt om Borgen i Eksjö AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 11 928 7 726 7 996 8 001 10 744 8 534 4 307 3 429 2 986 3 105
Övrig omsättning 131 175 292 359 240 96 37 36 45 0
Rörelseresultat (EBIT) -29 139 93 -103 125 571 92 138 76 108
Resultat efter finansnetto 975 120 73 -126 87 529 52 95 58 107
Årets resultat 1 025 107 61 20 47 267 56 56 29 47
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 375 940 1 095 1 197 1 224 1 154 961 1 013 1 162 205
Omsättningstillgångar 2 594 2 272 1 953 1 499 1 942 2 513 923 829 591 870
Tillgångar 2 969 3 212 3 048 2 696 3 166 3 667 1 885 1 841 1 753 1 076
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 290 805 698 637 617 570 303 247 191 162
Obeskattade reserver 15 82 102 107 261 236 58 77 59 41
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 460 500 550 590 630 670 710 750 0
Kortfristiga skulder 1 664 1 865 1 749 1 402 1 699 2 232 855 807 752 872
Skulder och eget kapital 2 969 3 212 3 048 2 696 3 166 3 667 1 885 1 841 1 753 1 076
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - - - 340
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 2 705 1 638 1 563 1 183 945 610
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 1 019 641 606 467 432 395
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 12 059 7 901 8 288 8 360 10 984 8 630 4 344 3 465 3 031 3 105
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 8 8 5 5 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 491 966 1 000 1 000 1 343 1 707 861 857 995 1 035
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 628 403 485 484 470 456 434 413 462 449
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 93 263 222 22 226 617 133 188 120 134
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 54,39% -3,38% -0,06% -25,53% 25,90% 98,14% 25,61% 14,84% -3,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 33,55% 4,36% 3,05% -3,82% 3,95% 15,57% 4,88% 7,50% 4,45% 10,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,35% 1,81% 1,16% -1,29% 1,16% 6,69% 2,14% 4,02% 2,61% 3,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,98% 51,49% 56,67% 55,51% 41,80% 40,02% 63,52% 65,79% 64,60% 59,10%
Rörelsekapital/omsättning 7,80% 5,27% 2,55% 1,21% 2,26% 3,29% 1,58% 0,64% -5,39% -0,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,84% 27,05% 25,51% 26,72% 25,92% 20,56% 18,47% 16,50% 13,38% 17,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 146,03% 121,82% 111,66% 106,92% 114,30% 112,59% 107,95% 102,73% 78,59% 99,77%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2020 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!