Visa allt om Nivika Arkadien AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 3 820 3 624 3 461 3 342 2 307 3 439 3 374 3 594 3 557 3 434
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 2 014 1 977 1 865 1 718 1 069 2 210 1 753 1 873 899 1 938
Resultat efter finansnetto 1 577 1 606 1 495 1 339 834 2 092 1 525 1 554 468 1 435
Årets resultat 1 060 1 897 -166 53 454 1 250 34 441 45 386
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 57 129 56 375 54 566 55 000 47 295 47 355 15 657 16 007 16 366 16 728
Omsättningstillgångar 22 549 23 427 24 683 24 833 24 268 2 198 3 039 2 463 1 478 1 983
Tillgångar 79 679 79 801 79 249 79 833 71 563 49 553 18 696 18 470 17 844 18 711
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 37 326 36 266 34 369 34 535 28 221 27 767 1 645 1 612 1 170 1 125
Obeskattade reserver 741 741 741 741 741 490 0 320 333 328
Avsättningar (tkr) 8 838 8 954 8 737 8 700 7 004 7 041 0 0 0 0
Långfristiga skulder 30 575 31 575 32 550 33 250 33 950 12 902 13 984 14 442 14 942 15 442
Kortfristiga skulder 2 199 2 265 2 852 2 608 1 647 1 354 3 067 2 097 1 399 1 815
Skulder och eget kapital 79 679 79 801 79 249 79 833 71 563 49 553 18 696 18 470 17 844 18 711
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 144 211 192 120 101
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 15 22 20 11 18
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 820 3 624 3 461 3 342 2 307 3 439 3 374 3 594 3 557 3 434
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 3 439 3 374 3 594 3 557 3 434
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 159 233 212 131 120
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 780 2 643 2 476 2 283 1 442 2 400 2 103 2 232 1 261 2 300
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,41% 4,71% 3,56% 44,86% -32,92% 1,93% -6,12% 1,04% 3,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,53% 2,48% 2,35% 2,15% 1,49% 4,46% 9,38% 10,15% 5,04% 10,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 52,72% 54,55% 53,89% 51,41% 46,34% 64,29% 51,96% 52,14% 25,27% 56,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 532,72% 583,94% 630,77% 665,02% 980,54% 24,54% -0,83% 10,18% 2,22% 4,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,57% 46,17% 44,10% 43,98% 40,24% 56,81% 8,80% 10,08% 7,93% 7,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 025,42% 1 034,30% 865,46% 952,19% 1 473,47% 162,33% 99,09% 117,45% 105,65% 109,26%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...