Visa allt om Magnifix AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 183 375 412 674 74 379 88 768 61 624 49 214 36 746 16 509 13 396 7 023
Övrig omsättning 514 856 204 208 286 576 109 47 56 9
Rörelseresultat (EBIT) 8 380 45 696 5 607 13 396 -1 573 1 431 2 606 1 365 1 559 191
Resultat efter finansnetto 8 311 45 677 5 604 13 317 -1 723 1 288 2 541 1 299 1 511 166
Årets resultat 18 939 26 928 3 272 8 256 -1 013 999 2 095 750 830 120
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 774 1 517 2 167 2 778 509 679 407 50 116 287
Omsättningstillgångar 39 583 82 571 32 245 32 202 20 621 17 110 14 380 5 528 5 370 1 931
Tillgångar 41 357 84 088 34 412 34 981 21 130 17 789 14 787 5 579 5 486 2 218
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 28 039 37 613 14 785 11 513 3 258 5 271 4 272 2 177 1 427 597
Obeskattade reserver 0 15 800 4 400 3 000 0 710 710 860 530 150
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 3 755 2 668 2 668 2 590 2 442 1 123 1 130 1 091 329
Kortfristiga skulder 13 318 26 920 12 558 17 799 15 283 9 367 8 682 1 412 2 438 1 142
Skulder och eget kapital 41 357 84 088 34 412 34 981 21 130 17 789 14 787 5 579 5 486 2 218
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - 344 266 313
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 1 426 1 601 1 567 1 203 1 990 3 007 2 589 2 109 2 192 2 426
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 672 712 527 361 688 946 658 593 500 494
Utdelning till aktieägare 0 0 4 100 0 0 1 000 0 0 0 0
Omsättning 183 889 413 530 74 583 88 976 61 910 49 790 36 855 16 556 13 452 7 032
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 4 4 5 8 12 11 11 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 36 675 103 169 18 595 17 754 7 703 4 101 3 341 1 501 1 218 638
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 420 580 533 315 339 332 299 281 273 295
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 923 46 345 6 279 13 603 -1 403 1 578 2 658 1 430 1 730 358
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -55,56% 454,83% -16,21% 44,05% 25,22% 33,93% 122,58% 23,24% 90,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,26% 54,35% 16,29% 38,30% -7,44% 8,06% 17,62% 24,52% 28,53% 8,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,57% 11,08% 7,54% 15,09% -2,55% 2,91% 7,09% 8,29% 11,68% 2,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 7,30% 12,15% 14,00% 19,02% 6,23% 15,25% 21,40% 38,82% 32,55% 60,13%
Rörelsekapital/omsättning 14,32% 13,49% 26,47% 16,23% 8,66% 15,73% 15,51% 24,93% 21,89% 11,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,80% 59,39% 52,94% 39,60% 15,42% 32,74% 32,64% 51,04% 33,13% 31,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 285,23% 282,30% 195,70% 141,78% 91,59% 148,86% 128,10% 178,33% 111,40% 76,62%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!