Visa allt om Delivery Hero Sweden AB
Visa allt om Delivery Hero Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 146 780 125 080 120 066 88 140 62 730 46 308 35 038 20 475 7 659 1 592
Övrig omsättning 3 452 523 722 91 124 545 154 285 - -
Rörelseresultat (EBIT) 60 578 48 002 53 071 33 605 4 654 8 143 2 339 2 924 -738 -283
Resultat efter finansnetto 118 826 62 514 56 822 25 309 16 8 738 1 519 2 183 -314 -283
Årets resultat 104 843 51 691 51 783 14 560 1 997 5 206 946 2 183 -314 -283
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 61 502 583 505 191 023 136 369 112 370 83 637 24 393 10 150 3 641 387
Omsättningstillgångar 111 163 64 618 45 609 45 049 25 126 15 145 10 298 7 649 5 159 1 154
Tillgångar 172 665 648 122 236 632 181 418 137 496 98 782 34 692 17 799 8 799 1 542
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 123 402 103 646 83 156 31 372 16 812 14 855 10 554 3 504 3 877 82
Obeskattade reserver 0 0 0 6 775 228 2 220 573 0 0 0
Avsättningar (tkr) 218 7 057 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 474 136 55 054 35 399 74 526 3 560 628 1 412 0 0
Kortfristiga skulder 49 044 63 283 98 422 107 871 45 930 78 147 22 937 12 883 4 922 1 460
Skulder och eget kapital 172 665 648 122 236 632 181 418 137 496 98 782 34 692 17 799 8 799 1 542
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 658 982 933 878 - - 0 1 324 625 79
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 12 443 11 309 10 840 9 942 13 405 10 731 7 270 3 575 1 224 97
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 237 5 249 4 882 4 197 4 836 3 391 2 092 1 384 520 45
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0
Omsättning 150 232 125 603 120 788 88 231 62 854 46 853 35 192 20 760 7 659 1 592
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 30 30 30 28 30 30 23 14 8 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 893 4 169 4 002 3 148 2 091 1 544 1 523 1 463 957 1 592
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 712 594 560 538 610 474 410 449 298 221
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 62 937 48 894 53 415 34 143 5 404 8 917 3 590 3 584 -521 -283
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,35% 4,18% 36,22% 40,51% 35,46% 32,17% 71,13% 167,33% 381,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 89,15% 25,70% 28,28% 23,26% 6,84% 8,98% 6,68% 12,61% -3,55% -18,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 104,87% 133,18% 55,73% 47,88% 15,00% 19,15% 6,62% 10,96% -4,07% -17,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 85,63% 85,79% 88,49% 86,03% 84,10% 82,34% 66,32% 81,30% 93,01% 6,16%
Rörelsekapital/omsättning 42,32% 1,07% -43,99% -71,28% -33,16% -136,05% -36,07% -25,56% 3,09% -19,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,47% 15,99% 35,14% 20,21% 12,36% 16,69% 31,64% 19,69% 44,06% 5,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 224,10% 99,75% 45,20% 41,59% 52,48% 19,18% 44,90% 59,37% 104,82% 79,04%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...