Visa allt om Academic Work Technology AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 114 701 741 681 888 061 1 222 863 1 229 513 945 324 773 919 543 641 453 368 402 280
Övrig omsättning 782 8 993 10 596 11 272 4 841 860 598 157 114 41
Rörelseresultat (EBIT) 67 116 31 023 57 609 100 109 123 185 82 175 80 604 38 894 39 995 27 756
Resultat efter finansnetto 68 424 31 142 57 749 100 440 123 435 82 418 80 875 39 093 40 298 28 133
Årets resultat 34 432 5 695 45 708 4 171 40 448 17 445 27 948 30 472 221 21 930
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 448 255 357 080 293 454 391 369 353 659 275 572 251 934 418 033 101 964 96 001
Tillgångar 448 255 357 080 293 454 391 369 353 659 275 572 251 934 418 033 101 964 96 001
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 207 793 173 361 167 666 121 958 117 787 77 339 59 894 31 946 1 475 1 254
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 20 311 12 698 11 165 16 540 18 008 15 403 13 974 8 621 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 220 151 171 020 114 624 252 871 217 864 182 830 178 066 377 466 100 489 94 747
Skulder och eget kapital 448 255 357 080 293 454 391 369 353 659 275 572 251 934 418 033 101 964 96 001
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 239 662 200 775 259 633 460 973 440 526 310 715 245 038 169 016 141 558 114 616
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 87 947 76 362 97 393 173 140 162 117 114 241 88 697 57 893 45 127 36 509
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 115 483 750 674 898 657 1 234 135 1 234 354 946 184 774 517 543 798 453 482 402 321
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 365 492 684 1 240 1 141 810 645 454 363 304
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 054 1 507 1 298 986 1 078 1 167 1 200 1 197 1 249 1 323
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 900 564 524 513 531 527 520 503 517 501
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 67 116 31 023 57 609 100 109 123 185 82 175 80 604 38 894 39 995 27 756
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 50,29% -16,48% -27,38% -0,54% 30,06% 22,15% 42,36% 19,91% 12,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,28% 8,72% 19,73% 25,74% 34,96% 29,95% 32,19% 9,36% 39,56% 29,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,15% 4,20% 6,52% 8,24% 10,05% 8,73% 10,48% 7,20% 8,90% 7,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 20,46% 25,09% 20,14% 11,33% 11,04% 9,81% 9,54% 7,46% 0,33% 0,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,36% 48,55% 57,14% 31,16% 33,31% 28,06% 23,77% 7,64% 1,45% 1,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 203,61% 208,79% 256,01% 154,77% 162,33% 150,73% 141,48% 110,75% 101,47% 101,32%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!