Visa allt om Slutplattan FIPMA 110532 AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 7 1 293 3 781 4 675 5 208 4 832 4 871 5 201 5 072 5 180
Övrig omsättning 0 881 35 43 19 43 9 0 0 1
Rörelseresultat (EBIT) -123 632 -25 104 359 -65 185 18 -113 229
Resultat efter finansnetto -31 606 -141 102 346 -75 169 11 -133 253
Årets resultat -31 502 -141 75 302 8 90 4 3 112
Balansräkningar (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 168 632 738 492 773 719 677 353 408 740
Omsättningstillgångar 95 159 362 690 464 479 570 832 794 637
Tillgångar 263 791 1 099 1 182 1 238 1 198 1 246 1 184 1 202 1 378
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 198 688 187 327 402 205 271 182 217 539
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 47 132 85 85 225
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 55 115 227 251 173 203 4 4
Kortfristiga skulder 65 103 858 740 608 695 670 715 895 610
Skulder och eget kapital 263 791 1 099 1 182 1 238 1 198 1 246 1 184 1 202 1 378
Löner & utdelning (tkr)
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - - 1 470 1 689 1 558 1 665 1 607 1 177
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader - - - - 703 794 764 780 781 539
Utdelning till aktieägare 0 460 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 2 174 3 816 4 718 5 227 4 875 4 880 5 201 5 072 5 181
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 4 4 4 4 4 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 647 945 1 169 1 302 1 208 1 218 1 040 1 014 1 036
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 14 398 457 490 578 648 602 509 533 463
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -54 728 127 285 543 113 326 373 265 616
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -99,46% -65,80% -19,12% -10,23% 7,78% -0,80% -6,34% 2,54% -2,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -10,27% 82,30% -2,27% 9,56% 29,08% -5,43% 14,93% 1,60% -9,40% 19,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -385,71% 50,35% -0,66% 2,42% 6,91% -1,35% 3,82% 0,37% -2,23% 5,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 94,59% 93,76% 94,12% 94,03% 94,35% 94,89% 92,62% 90,83% 89,27%
Rörelsekapital/omsättning 428,57% 4,33% -13,12% -1,07% -2,76% -4,47% -2,05% 2,25% -1,99% 0,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,29% 86,98% 17,02% 27,66% 32,47% 20,17% 30,01% 20,66% 23,26% 51,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 146,15% 154,37% 38,11% 88,24% 71,88% 65,32% 81,94% 113,15% 84,47% 90,49%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!