Visa allt om Betahälsan AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 2 540 2 341 2 445 2 252 2 031 1 770 1 848 1 604 1 546 1 395
Övrig omsättning 78 14 26 8 15 36 - 4 - -
Rörelseresultat (EBIT) -65 203 302 220 352 145 -32 26 53 -2
Resultat efter finansnetto -65 204 301 220 351 144 -33 24 53 -2
Årets resultat -65 158 232 168 272 102 -51 3 26 -37
Balansräkningar (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 881 792 797 502 507 483 455 371 329 293
Omsättningstillgångar 894 1 158 847 833 903 704 515 666 527 403
Tillgångar 1 775 1 950 1 644 1 335 1 410 1 187 970 1 037 856 696
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 884 949 791 559 391 269 167 218 214 188
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 591 591 591 591 591 591 557 452 409 364
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0
Kortfristiga skulder 300 410 262 185 427 326 146 266 232 143
Skulder och eget kapital 1 775 1 950 1 644 1 335 1 410 1 187 970 1 037 856 696
Löner & utdelning (tkr)
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - 0 360 349 329
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 667 497 457 459 454 444 555 62 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader 271 269 257 260 216 215 331 225 171 254
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0
Omsättning 2 618 2 355 2 471 2 260 2 046 1 806 1 848 1 608 1 546 1 395
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 2 1 2 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 847 1 171 2 445 1 126 1 016 885 924 802 1 546 1 395
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 328 395 723 361 339 322 444 324 545 599
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -50 208 307 225 352 145 -32 26 53 -2
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,50% -4,25% 8,57% 10,88% 14,75% -4,22% 15,21% 3,75% 10,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,66% 10,41% 18,37% 16,48% 24,96% 12,22% -3,30% 2,51% 6,19% -0,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,56% 8,67% 12,35% 9,77% 17,33% 8,19% -1,73% 1,62% 3,43% -0,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,91% 96,24% 96,44% 96,85% 96,95% 96,16% 97,78% 97,63% 96,90% 97,49%
Rörelsekapital/omsättning 23,39% 31,95% 23,93% 28,77% 23,44% 21,36% 19,97% 24,94% 19,08% 18,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,80% 48,67% 48,11% 41,87% 27,73% 22,66% 17,22% 21,02% 25,00% 27,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 287,00% 274,15% 309,92% 435,68% 205,85% 207,98% 334,93% 245,86% 218,97% 265,73%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...