Visa allt om ConvaTec (Sweden) AB
Visa allt om ConvaTec (Sweden) AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 137 069 131 738 132 119 111 808 106 358 110 322 144 670 305 691 120 118
Övrig omsättning - - - - - - 5 467 - 493
Rörelseresultat (EBIT) 7 850 204 -4 763 2 772 2 615 3 219 7 966 4 954 -9 562
Resultat efter finansnetto 5 778 2 733 -1 577 6 317 6 846 12 189 8 098 13 199 -16 127
Årets resultat 4 428 2 328 -1 577 6 231 3 263 8 936 8 098 13 199 -16 127
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 696 471 288 379 566 839 1 112 0 0
Omsättningstillgångar 46 931 94 468 108 337 120 090 107 410 66 377 160 150 139 294 104 832
Tillgångar 47 627 94 939 108 625 120 469 107 976 67 216 161 262 139 294 104 832
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 25 822 42 510 40 180 63 757 57 526 54 263 47 622 39 524 26 325
Obeskattade reserver 0 0 0 0 2 003 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 21 805 52 429 68 445 56 712 48 447 12 953 113 640 99 770 78 507
Skulder och eget kapital 47 627 94 939 108 625 120 469 107 976 67 216 161 262 139 294 104 832
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 468 3 469 3 415 3 385 2 223 2 065 1 938 2 100 5 370
Varav tantiem till styrelse & VD 290 - - - - - 59 318 1 678
Löner till övriga anställda 12 693 12 686 13 922 13 613 15 068 15 037 15 891 13 710 1 230
Varav resultatlön till övriga anställda 1 217 - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 325 7 701 8 107 7 142 7 744 6 836 8 028 6 401 2 587
Utdelning till aktieägare 5 500 0 22 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 137 069 131 738 132 119 111 808 106 358 110 322 150 137 305 691 120 611
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 21 26 27 29 31 34 30 26
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 063 6 273 5 082 4 141 3 668 3 559 4 255 10 190 4 620
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 252 1 140 1 039 865 856 814 767 740 353
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 957 301 -4 672 2 895 2 888 3 492 8 182 4 954 -9 562
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,05% -0,29% 18,17% 5,12% -3,59% -23,74% -52,67% 154,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,69% 2,89% -1,29% 5,36% 6,46% 25,59% 8,13% 24,75% -9,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,19% 2,08% -1,06% 5,77% 6,56% 15,59% 9,06% 11,28% -7,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 22,25% 20,36% 30,16% 37,02% 37,56% 30,08% 25,95% 47,48% 51,47%
Rörelsekapital/omsättning 18,33% 31,91% 30,19% 56,68% 55,44% 48,43% 32,15% 12,93% 21,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,22% 44,78% 36,99% 52,92% 54,64% 80,73% 29,53% 28,37% 25,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 215,23% 180,18% 158,28% 211,75% 221,71% 512,44% 140,93% 112,78% 97,35%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...