Visa allt om Svea Mark AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 12 125 8 389 10 959 7 486 6 679 5 473 5 589 7 151 4 349 2 960
Övrig omsättning 238 31 33 18 53 0 55 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 019 82 739 821 440 141 63 73 69 54
Resultat efter finansnetto 990 46 692 800 410 99 1 22 31 28
Årets resultat 800 34 533 491 242 48 0 14 21 19
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 017 1 322 1 571 894 986 931 766 425 576 514
Omsättningstillgångar 2 132 1 444 2 338 2 422 1 499 1 137 818 962 841 674
Tillgångar 3 149 2 765 3 909 3 316 2 485 2 068 1 584 1 387 1 417 1 189
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 157 557 923 891 599 358 310 310 296 275
Obeskattade reserver 270 300 300 300 130 30 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 268 348 395 109 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 238 723 723 373 567 612 466 185 515 378
Kortfristiga skulder 1 216 837 1 567 1 643 1 188 1 068 808 892 606 536
Skulder och eget kapital 3 149 2 765 3 909 3 316 2 485 2 068 1 584 1 387 1 417 1 189
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 226
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 1 867 1 608 1 825 1 687 1 533 895
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 670 617 600 670 571 465
Utdelning till aktieägare 300 200 400 500 100 0 0 0 0 0
Omsättning 12 363 8 420 10 992 7 504 6 732 5 473 5 644 7 151 4 349 2 960
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 5 5 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 021 1 398 1 827 1 497 1 336 1 368 1 397 1 788 1 087 740
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 615 543 588 528 516 554 620 607 537 404
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 324 331 1 133 1 058 624 311 262 224 236 170
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 44,53% -23,45% 46,39% 12,08% 22,04% -2,08% -21,84% 64,43% 46,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 32,36% 2,97% 18,91% 24,76% 17,75% 6,82% 3,98% 5,26% 4,87% 4,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,40% 0,98% 6,74% 10,97% 6,60% 2,58% 1,13% 1,02% 1,59% 1,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,29% 56,23% 58,07% 67,01% 64,11% 65,27% 65,50% 51,01% 72,45% 77,09%
Rörelsekapital/omsättning 7,55% 7,24% 7,04% 10,41% 4,66% 1,26% 0,18% 0,98% 5,40% 4,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,43% 28,61% 29,60% 33,93% 28,19% 18,44% 19,57% 22,35% 20,89% 23,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 175,33% 172,52% 149,20% 147,41% 126,18% 106,46% 101,24% 107,85% 138,78% 125,75%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...