Visa allt om LB Anderssons Trädgård AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 15 068 15 293 13 778 13 338 10 233 10 939 10 370 12 057 11 380 10 180
Övrig omsättning 810 858 127 0 0 0 1 367 418 0
Rörelseresultat (EBIT) -1 133 716 361 672 315 81 500 -100 360 438
Resultat efter finansnetto -1 148 672 355 658 355 119 492 17 357 427
Årets resultat 2 419 381 651 223 165 316 23 155 230
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 835 686 645 916 854 1 395 1 887 1 779 2 309 1 482
Omsättningstillgångar 4 253 4 420 4 531 4 059 3 807 3 416 2 117 2 506 2 219 2 093
Tillgångar 5 088 5 106 5 176 4 974 4 662 4 811 4 005 4 285 4 528 3 575
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 348 1 346 1 277 1 136 484 1 461 1 496 1 180 1 157 1 003
Obeskattade reserver 40 806 674 817 1 018 978 1 084 1 010 1 034 889
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 60 1 108 1 045 1 361 216 136 290 546 408
Kortfristiga skulder 3 700 2 895 2 118 1 977 1 798 2 155 1 289 1 805 1 792 1 275
Skulder och eget kapital 5 088 5 106 5 176 4 974 4 662 4 811 4 005 4 285 4 528 3 575
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 4 289 4 719 4 696 4 416
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 - 1 658 1 867 1 707 1 598
Utdelning till aktieägare 0 0 350 240 0 1 200 200 0 0 0
Omsättning 15 878 16 151 13 905 13 338 10 233 10 939 10 371 12 424 11 798 10 180
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 22 22 22 20 17 17 16 17 17 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 685 695 626 667 602 643 648 709 669 679
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 437 382 379 367 339 389 358 393 382 373
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -860 907 532 854 504 294 822 290 751 761
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,47% 11,00% 3,30% 30,34% -6,45% 5,49% -13,99% 5,95% 11,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -21,99% 14,02% 7,24% 13,51% 7,87% 2,74% 12,56% 0,98% 8,59% 12,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7,43% 4,68% 2,72% 5,04% 3,59% 1,21% 4,85% 0,35% 3,42% 4,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 78,99% 73,71% 82,38% 78,74% 78,96% 78,98% 78,43% 69,52% 76,44% 79,85%
Rörelsekapital/omsättning 3,67% 9,97% 17,51% 15,61% 19,63% 11,53% 7,98% 5,81% 3,75% 8,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,11% 38,67% 34,83% 35,65% 27,41% 46,22% 58,46% 45,92% 43,36% 46,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 106,11% 137,31% 193,48% 188,37% 192,83% 142,69% 136,46% 118,84% 103,63% 138,51%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!