Visa allt om No Problems Scaffolding Kungsbacka AB
Visa allt om No Problems Scaffolding Kungsbacka AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 5 576 5 796 6 973 4 238 4 336 3 893 2 202 2 268 2 357
Övrig omsättning - 555 469 470 1 300 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 142 1 291 922 600 439 655 168 98 553
Resultat efter finansnetto 1 442 1 154 718 375 239 576 157 87 543
Årets resultat 788 333 0 -18 0 22 0 0 292
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 602 5 004 5 649 5 585 4 962 3 252 877 582 383
Omsättningstillgångar 2 560 1 160 836 537 697 707 896 573 887
Tillgångar 7 161 6 164 6 485 6 122 5 658 3 959 1 774 1 154 1 270
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 817 1 029 696 696 715 714 492 492 492
Obeskattade reserver 3 490 2 979 2 260 1 544 1 151 915 374 222 137
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 615 1 490 2 101 2 013 1 187 405 133 173
Kortfristiga skulder 1 854 1 542 2 040 1 781 1 779 1 142 503 307 468
Skulder och eget kapital 7 161 6 164 6 485 6 122 5 658 3 959 1 774 1 154 1 270
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 216 215 260 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 499 514 873 1 051 546 376 264 403
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 220 172 234 269 153 122 154 125
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 576 6 351 7 442 4 708 4 337 4 193 2 202 2 268 2 357
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 1 2 4 2 2 - 0 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 788 5 796 3 487 1 060 2 168 1 947 - - 1 179
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 520 738 368 231 638 445 - - 362
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 395 1 573 1 266 893 678 787 247 181 570
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,80% -16,88% 64,54% -2,26% 11,38% 76,79% -2,91% -3,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,93% 20,94% 14,22% 9,80% 7,76% 16,54% 9,47% 8,49% 43,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 26,88% 22,27% 13,22% 14,16% 10,12% 16,83% 7,63% 4,32% 23,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,66% -6,59% -17,27% -29,35% -24,95% -11,17% 17,85% 11,73% 17,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,39% 54,39% 37,92% 31,04% 27,63% 35,07% 43,27% 56,81% 46,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 138,08% 75,23% 40,98% 30,15% 39,18% 61,91% 178,13% 186,64% 189,53%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...