Visa allt om Vårdval Sigtuna AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-06 2019-12 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 7 877 17 162 9 042 8 354 8 236 8 923 9 205 8 749 8 370 6 255
Övrig omsättning 40 24 509 77 24 670 772 1 003 752 598
Rörelseresultat (EBIT) 347 -920 -531 225 -135 580 -25 904 1 376 177
Resultat efter finansnetto 331 -979 -548 214 -152 544 -53 826 1 290 167
Årets resultat 331 -979 -548 171 -152 405 -53 986 703 120
Balansräkningar (tkr)
2020-06 2019-12 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 301 364 535 334 463 613 376 523 456 307
Omsättningstillgångar 2 522 1 139 1 112 1 266 831 1 312 1 762 2 167 2 408 1 147
Tillgångar 2 824 1 503 1 647 1 600 1 295 1 926 2 139 2 690 2 864 1 453
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 169 -762 217 766 595 932 727 1 130 843 261
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 519 191
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 297 367 618 0 18 78 172 268 445 108
Kortfristiga skulder 2 357 1 897 812 835 681 916 1 240 1 292 1 057 894
Skulder och eget kapital 2 824 1 503 1 647 1 600 1 295 1 926 2 139 2 690 2 864 1 453
Löner & utdelning (tkr)
2020-06
2019-12
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 452 504 463
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 2 936 3 427 3 724 2 936 2 550 2 285
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 1 162 1 275 1 433 1 350 1 239 1 081
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 185 200 350 500 120
Omsättning 7 917 17 186 9 551 8 431 8 260 9 593 9 977 9 752 9 122 6 853
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 16 6 6 6 7 7 7 7 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 525 1 073 1 507 1 392 1 373 1 275 1 315 1 250 1 196 1 251
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 259 539 518 563 686 677 751 689 624 780
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 435 -608 -319 354 -35 624 41 1 028 1 482 254
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -54,10% 89,80% 8,24% 1,43% -7,70% -3,06% 5,21% 4,53% 33,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,36% -61,21% -32,24% 14,06% -10,35% 30,11% -1,17% 32,01% 46,44% 12,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,43% -5,36% -5,87% 2,69% -1,63% 6,50% -0,27% 9,84% 15,89% 2,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,28% 62,70% 97,32% 98,95% 99,38% 99,41% 98,49% 73,39% 98,67% 98,13%
Rörelsekapital/omsättning 2,09% -4,42% 3,32% 5,16% 1,82% 4,44% 5,67% 10,00% 16,14% 4,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 5,98% -50,70% 13,18% 47,88% 45,95% 48,39% 33,99% 42,01% 42,79% 27,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 107,00% 60,04% 136,95% 151,62% 122,03% 143,23% 142,10% 167,72% 227,81% 128,30%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2020 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2019 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...