Visa allt om Byggexperten i Vännäs AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 17 283 14 984 12 923 10 879 11 715 10 697 13 321 12 670 10 621 9 037
Övrig omsättning 92 57 0 28 3 118 1 405 52 47
Rörelseresultat (EBIT) 123 460 33 152 185 754 210 176 241 58
Resultat efter finansnetto 92 432 11 129 168 743 195 171 243 54
Årets resultat 24 89 0 51 40 539 213 65 189 29
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 744 792 920 761 760 981 767 1 008 597 402
Omsättningstillgångar 4 241 3 819 2 689 2 543 2 267 2 561 3 349 2 715 3 058 2 999
Tillgångar 4 985 4 610 3 609 3 304 3 027 3 543 4 116 3 723 3 655 3 400
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 316 1 292 1 203 1 203 1 272 1 352 933 839 894 706
Obeskattade reserver 406 406 136 228 174 111 71 159 79 79
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 462 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kortfristiga skulder 2 801 2 913 2 270 1 873 1 581 2 080 3 112 2 724 2 681 2 613
Skulder och eget kapital 4 985 4 610 3 609 3 304 3 027 3 543 4 116 3 723 3 655 3 400
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 4 061 3 570 2 722 2 266
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 0 1 667 1 430 1 149 930
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 120 120 120 120 120 0
Omsättning 17 375 15 041 12 923 10 907 11 718 10 815 13 322 13 075 10 673 9 084
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 11 11 9 9 9 9 8 8 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 571 1 362 1 175 1 209 1 302 1 189 1 480 1 584 1 328 1 506
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 606 524 547 523 546 497 643 631 489 537
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 306 653 199 265 419 975 462 375 377 168
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,34% 15,95% 18,79% -7,14% 9,52% -19,70% 5,14% 19,29% 17,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,47% 9,98% 0,91% 4,60% 6,11% 21,31% 5,13% 4,78% 6,76% 1,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,71% 3,07% 0,26% 1,40% 1,58% 7,06% 1,58% 1,40% 2,33% 0,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,41% 54,42% 58,36% 58,79% 54,69% 59,54% 56,78% 45,76% 48,63% 48,18%
Rörelsekapital/omsättning 8,33% 6,05% 3,24% 6,16% 5,86% 4,50% 1,78% -0,07% 3,55% 4,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,75% 34,90% 36,27% 41,79% 46,51% 40,60% 24,01% 25,87% 26,15% 22,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 107,85% 88,71% 77,75% 99,63% 105,00% 94,90% 88,95% 79,26% 107,46% 84,62%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!