Visa allt om Tornedalens Ur, Guld och Silver AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Nettoomsättning 1 990 2 088 2 463 2 808 2 998 2 461 2 619 2 674
Övrig omsättning 48 168 - - 7 5 3 -
Rörelseresultat (EBIT) 31 53 -131 217 -59 339 222 -138
Resultat efter finansnetto -29 -17 -196 131 -153 262 153 -228
Årets resultat -29 -17 -162 70 -90 165 153 -228
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 3 35 77 120 163
Omsättningstillgångar 1 241 1 481 1 504 1 452 1 713 1 662 1 308 1 153
Tillgångar 1 241 1 481 1 504 1 455 1 747 1 739 1 428 1 316
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 57 87 104 265 195 285 120 -33
Obeskattade reserver 0 0 0 34 0 63 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 432 634 620 716 833 806 856 851
Kortfristiga skulder 753 761 781 439 719 585 452 497
Skulder och eget kapital 1 241 1 481 1 504 1 455 1 747 1 739 1 428 1 316
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 103 128 121 211
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 468 646 708 771 555 424 286 352
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 133 134 103 91 201 134 104 141
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 038 2 256 2 463 2 808 3 005 2 466 2 622 2 674
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 663 696 821 936 999 820 873 891
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 207 270 268 235 242 200 157 222
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 31 53 -128 248 -16 382 265 -88
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,69% -15,23% -12,29% -6,34% 21,82% -6,03% -2,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,50% 3,58% -8,71% 14,91% -3,38% 19,49% 15,55% -10,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,56% 2,54% -5,32% 7,73% -1,97% 13,77% 8,48% -5,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,83% 47,80% 47,42% 50,32% 42,93% 59,61% 48,49% 45,85%
Rörelsekapital/omsättning 24,52% 34,48% 29,35% 36,08% 33,16% 43,76% 32,68% 24,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,59% 5,87% 6,91% 19,94% 11,16% 19,06% 8,40% -2,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 11,16% 32,46% 13,83% 22,10% 10,71% 6,50% 26,99% 13,88%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...