Visa allt om Bestos Rostfria Flödesutrustningar AB
Visa allt om Bestos Rostfria Flödesutrustningar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 7 815 8 975 8 741 7 690 7 124 6 304 4 609 4 344 2 015
Övrig omsättning 24 165 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 238 217 227 77 484 400 298 -629 -480
Resultat efter finansnetto 128 64 40 65 471 354 257 -659 -480
Årets resultat 76 53 7 38 471 354 257 -659 -480
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 348 4 636 4 882 296 239 119 168 188 238
Omsättningstillgångar 2 813 2 684 2 601 2 196 2 629 1 973 1 582 1 037 1 343
Tillgångar 7 161 7 321 7 483 2 492 2 867 2 092 1 750 1 224 1 581
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 246 1 170 1 117 610 572 711 357 101 120
Obeskattade reserver 81 52 56 26 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 463 4 730 4 997 919 0 0 492 488 0
Kortfristiga skulder 1 370 1 369 1 313 937 2 295 1 380 900 636 1 460
Skulder och eget kapital 7 161 7 321 7 483 2 492 2 867 2 092 1 750 1 224 1 581
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - 431 410 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 310 2 231 1 587 1 195 1 295 774 1 023 540
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 949 659 626 458 391 248 366 174
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 839 9 140 8 741 7 690 7 124 6 304 4 609 4 344 2 015
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 7 7 6 5 4 3 4 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 303 1 282 1 249 1 282 1 425 1 576 1 536 1 086 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 515 471 414 431 421 416 343 362 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 526 502 451 170 560 461 352 -579 -467
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,92% 2,68% 13,67% 7,94% 13,01% 36,78% 6,10% 115,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,32% 2,96% 3,03% 3,09% 16,88% 19,12% 17,03% -51,39% -30,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,05% 2,42% 2,60% 1,00% 6,79% 6,35% 6,47% -14,48% -23,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,72% 51,20% 52,16% 50,34% 52,79% 49,95% 54,50% 43,67% 54,79%
Rörelsekapital/omsättning 18,46% 14,65% 14,74% 16,37% 4,69% 9,41% 14,80% 9,23% -5,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,28% 16,54% 15,51% 25,29% 19,95% 33,99% 20,40% 8,25% 7,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 83,07% 74,51% 62,83% 77,48% 47,63% 59,35% 76,33% 53,30% 52,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...