Visa allt om Anders Idépartner AB
Visa allt om Anders Idépartner AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 * 2011-06 2010-06 2009-06
Nettoomsättning 925 813 1 060 1 107 - 1 440 1 292 647
Övrig omsättning 10 12 1 1 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 149 119 187 27 - 164 90 95
Resultat efter finansnetto 149 119 186 26 - 150 90 95
Årets resultat 99 93 116 12 - 74 46 49
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 * 2011-06 2010-06 2009-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 - 0 0 0
Anläggningstillgångar 79 145 158 215 - 104 139 0
Omsättningstillgångar 813 621 605 346 - 609 660 598
Tillgångar 892 766 762 561 - 713 800 598
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 564 465 372 256 - 189 195 149
Obeskattade reserver 199 179 180 145 - 92 50 25
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 - 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 - 5 160 214
Kortfristiga skulder 129 122 210 160 - 427 395 210
Skulder och eget kapital 892 766 762 561 - 713 800 598
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06 *
2011-06
2010-06
2009-06
Löner till styrelse & VD 240 240 240 240 - 390 300 60
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 60
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 89 90 89 88 - 123 96 19
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 - 0 0 0
Omsättning 935 825 1 061 1 108 - 1 440 1 292 647
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 - 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 925 813 1 060 1 107 - 1 440 1 292 647
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 359 353 360 372 - 614 482 221
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 215 176 244 84 - 199 125 95
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,78% -23,30% -4,25% - - 11,46% 99,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,70% 15,54% 24,54% 4,81% - 23,00% 11,25% 15,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,11% 14,64% 17,64% 2,44% - 11,39% 6,97% 14,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 73,95% 61,38% 37,26% 16,80% - 12,64% 20,51% 59,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,63% 78,93% 67,24% 64,68% - 36,02% 28,98% 27,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 630,23% 509,02% 288,10% 216,25% - 142,62% 167,09% 284,76%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-06: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...