Visa allt om Nera Installation i Nyköping AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 14 857 19 182 12 923 15 069 15 053 14 280 10 170 9 397 6 790 5 971
Övrig omsättning 891 0 0 0 0 0 2 124 121 0
Rörelseresultat (EBIT) 141 366 454 628 -335 25 -46 381 -202 354
Resultat efter finansnetto 111 315 413 590 -365 20 -54 363 -221 338
Årets resultat 116 62 185 307 -245 1 2 167 10 138
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 702 801 445 530 600 701 228 211 245 305
Omsättningstillgångar 2 819 4 238 2 891 2 742 1 816 2 340 2 156 1 681 1 673 1 448
Tillgångar 3 521 5 038 3 336 3 272 2 415 3 042 2 383 1 892 1 918 1 752
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 687 571 544 494 187 432 431 429 262 251
Obeskattade reserver 577 617 388 235 0 120 120 186 42 284
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 197 234 617 603 569 776 179 146 229 245
Kortfristiga skulder 2 059 3 617 1 787 1 940 1 660 1 714 1 653 1 131 1 385 972
Skulder och eget kapital 3 521 5 038 3 336 3 272 2 415 3 042 2 383 1 892 1 918 1 752
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 3 740 2 782 2 281 1 789 1 353
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 1 272 858 779 632 474
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 15 748 19 182 12 923 15 069 15 053 14 280 10 172 9 521 6 911 5 971
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 10 8 11 11 10 8 7 6 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 857 1 918 1 615 1 370 1 368 1 428 1 271 1 342 1 132 1 493
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 549 526 499 503 527 514 471 451 416 471
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 301 493 566 778 -154 80 40 452 -133 379
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -22,55% 48,43% -14,24% 0,11% 5,41% 40,41% 8,23% 38,39% 13,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,00% 7,26% 13,61% 19,22% -13,83% 0,85% -1,93% 20,14% -10,48% 20,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,95% 1,91% 3,51% 4,17% -2,22% 0,18% -0,45% 4,05% -2,96% 5,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,47% 39,26% 46,33% 52,59% 49,20% 48,23% 49,09% 50,57% 51,41% 51,95%
Rörelsekapital/omsättning 5,12% 3,24% 8,54% 5,32% 1,04% 4,38% 4,95% 5,85% 4,24% 7,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,29% 20,89% 25,38% 20,70% 7,74% 17,28% 22,01% 30,34% 15,27% 26,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 132,35% 114,63% 156,18% 137,22% 103,98% 131,56% 124,98% 141,03% 113,65% 141,77%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!