Visa allt om Helleborusskolan Täby AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 86 353 83 605 59 413 45 913 41 347 36 538 25 260 23 132 19 913 16 222
Övrig omsättning 1 825 1 025 520 249 0 0 0 0 123 0
Rörelseresultat (EBIT) 5 121 465 3 352 4 359 2 206 4 816 849 57 -415 977
Resultat efter finansnetto 4 960 362 3 326 4 323 2 175 4 808 828 28 -425 938
Årets resultat 3 856 781 1 695 3 301 1 600 3 112 645 28 -225 572
Balansräkningar (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 362 11 434 2 678 2 471 1 740 1 201 1 023 1 148 1 300 1 206
Omsättningstillgångar 13 602 11 916 13 896 7 656 8 462 8 022 2 775 1 613 1 674 2 220
Tillgångar 23 964 23 349 16 574 10 126 10 202 9 222 3 799 2 761 2 974 3 426
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 048 2 193 2 912 4 217 2 416 3 316 803 158 131 505
Obeskattade reserver 0 0 750 750 750 750 0 0 0 204
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 455 5 680 0 0 0 0 0 0 0 167
Kortfristiga skulder 12 460 15 477 12 912 5 159 7 036 5 157 2 995 2 603 2 844 2 550
Skulder och eget kapital 23 964 23 349 16 574 10 126 10 202 9 222 3 799 2 761 2 974 3 426
Löner & utdelning (tkr)
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 16 173 14 297 11 749 11 198 9 854 7 278
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 6 096 5 288 4 526 4 616 3 978 2 673
Utdelning till aktieägare 4 500 0 1 500 3 000 1 500 650 500 0 0 0
Omsättning 88 178 84 630 59 933 46 162 41 347 36 538 25 260 23 132 20 036 16 222
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 91 105 83 64 48 46 40 38 33 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 949 796 716 717 861 794 632 609 603 676
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 528 489 416 401 484 436 418 428 432 431
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 193 1 138 3 904 4 885 2 506 5 070 1 144 310 -170 1 154
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,29% 40,72% 29,40% 11,04% 13,16% 44,65% 9,20% 16,17% 22,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,37% 1,99% 20,22% 43,05% 21,62% 52,23% 22,35% 2,06% -13,92% 28,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,93% 0,56% 5,64% 9,49% 5,34% 13,18% 3,36% 0,25% -2,08% 6,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,32% -4,26% 1,66% 5,44% 3,45% 7,84% -0,87% -4,28% -5,88% -2,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,24% 9,39% 21,10% 47,42% 29,42% 42,30% 21,14% 5,72% 4,40% 19,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 109,17% 76,99% 107,62% 148,40% 120,27% 155,56% 92,65% 61,97% 58,86% 87,06%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...