Visa allt om Svenska Gummihuset Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 80 827 80 399 90 252 81 731 81 039 75 022 65 215 64 640 67 523 72 952
Övrig omsättning 1 510 1 453 2 721 1 709 1 523 1 227 594 397 448 72
Rörelseresultat (EBIT) 2 062 26 2 730 2 888 2 383 4 657 3 014 1 561 2 020 2 122
Resultat efter finansnetto 2 027 -16 2 653 2 853 2 402 4 660 3 018 1 612 2 035 2 149
Årets resultat 1 395 735 1 978 2 102 1 833 3 572 2 308 828 1 086 1 571
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 136 2 206 2 392 2 271 1 791 1 566 1 376 1 379 1 295 259
Omsättningstillgångar 14 592 13 317 16 236 18 700 16 213 16 246 15 982 13 449 10 435 7 997
Tillgångar 17 728 15 523 18 628 20 971 18 004 17 812 17 358 14 828 11 729 8 256
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 427 5 032 4 297 4 720 4 894 5 272 5 380 4 572 3 744 3 158
Obeskattade reserver 682 438 1 400 1 306 1 173 1 134 1 067 1 025 561 9
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 619 10 053 12 931 14 945 11 936 11 405 10 912 9 232 7 425 5 089
Skulder och eget kapital 17 728 15 523 18 628 20 971 18 004 17 812 17 358 14 828 11 729 8 256
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 - - 0 769
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - - 4 924 4 772 5 179 4 100 4 722 3 362
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - - 2 235 1 847 1 792 1 464 1 576 1 444
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 2 277 2 211 3 680 1 500 0 500
Omsättning 82 337 81 852 92 973 83 440 82 562 76 249 65 809 65 037 67 971 73 024
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 16 16 16 15 15 14 15 15 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 217 5 025 5 641 5 108 5 403 5 001 4 658 4 309 4 502 6 079
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 542 488 547 523 498 467 517 392 440 488
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 674 539 3 212 3 299 2 656 4 908 3 220 1 751 2 178 2 262
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,53% -10,92% 10,43% 0,85% 8,02% 15,04% 0,89% -4,27% -7,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,63% 0,17% 14,67% 13,83% 13,47% 26,46% 17,70% 11,16% 17,61% 26,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,55% 0,03% 3,03% 3,55% 2,99% 6,28% 4,71% 2,56% 3,06% 2,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,54% 29,96% 30,98% 32,65% 100,00% 30,19% 30,54% 27,59% 29,76% 29,48%
Rörelsekapital/omsättning 4,92% 4,06% 3,66% 4,59% 5,28% 6,45% 7,77% 6,52% 4,46% 3,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,25% 34,62% 28,93% 27,36% 32,26% 34,56% 35,79% 35,93% 35,45% 38,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 45,24% 24,81% 29,63% 29,86% 65,25% 65,30% 53,65% 55,17% 57,63% 64,89%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...