Visa allt om Klaragården Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06
Nettoomsättning 38 350 34 607 32 991 28 342 15 709 10 253 9 927 9 553 4 908 3 429
Övrig omsättning 2 581 200 156 155 543 281 273 921 618 2 638
Rörelseresultat (EBIT) 9 632 9 375 7 698 5 952 1 911 689 2 656 2 321 724 2 266
Resultat efter finansnetto 9 687 9 073 7 356 5 562 1 350 226 2 535 2 122 573 2 123
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 1 414 1 190 420 146
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 540 28 386 29 431 30 684 30 287 27 367 11 139 4 082 2 627 4 499
Omsättningstillgångar 8 148 3 418 4 835 3 276 2 681 1 246 1 424 1 514 1 372 937
Tillgångar 8 688 31 804 34 266 33 960 32 968 28 613 12 563 5 596 3 999 5 437
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 726 2 726 2 726 2 726 2 726 2 726 2 726 1 312 550 130
Obeskattade reserver 45 660 1 197 1 199 1 199 1 206 1 206 539 0 1 960
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 2 416 2 552 2 644
Kortfristiga skulder 5 917 28 417 30 343 30 035 29 043 24 681 8 631 1 328 897 702
Skulder och eget kapital 8 688 31 804 34 266 33 960 32 968 28 613 12 563 5 596 3 999 5 437
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-06
2010-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - 592 - 736 826
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 11 987 7 107 4 772 3 260 4 223 1 395 1 140
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - - 0 4 606 2 842 1 943 1 537 1 587 823 753
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 429 0
Omsättning 40 931 34 807 33 147 28 497 16 252 10 534 10 200 10 474 5 526 6 067
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 36 33 34 30 18 12 9 6 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 065 1 049 970 945 873 854 1 103 1 592 818 686
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 616 568 554 565 565 582 608 979 498 547
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 862 10 637 8 997 7 165 2 522 872 2 815 2 417 783 2 299
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,82% 4,90% 16,40% 80,42% 53,21% 3,28% 3,92% 94,64% 43,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 112,17% 29,48% 22,47% 17,54% 5,80% 2,41% 21,15% 41,55% 18,13% 41,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,41% 27,09% 23,33% 21,01% 12,17% 6,72% 26,77% 24,34% 14,77% 66,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 95,44% 95,89% 97,33% 97,15% 97,60% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,82% -72,24% -77,32% -94,41% -167,81% -228,57% -72,60% 1,95% 9,68% 6,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,78% 10,19% 10,68% 10,78% 11,11% 12,81% 29,19% 30,54% 13,75% 28,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 137,70% 12,03% 15,93% 10,91% 9,23% 5,05% 16,50% 114,01% 152,95% 133,48%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...