Visa allt om PN Jakt AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 36 209 46 279 31 902 24 385 20 666 19 818 13 916 8 753 7 056 5 718
Övrig omsättning 0 33 35 69 20 304 246 251 123 112
Rörelseresultat (EBIT) 1 931 2 413 1 323 921 908 788 703 529 383 160
Resultat efter finansnetto 1 897 2 385 1 308 885 877 773 666 503 353 141
Årets resultat 1 114 1 873 1 016 688 679 601 513 392 259 103
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 292 119 723 786 394 630 618 591 482 485
Omsättningstillgångar 24 790 11 830 7 404 6 645 6 019 3 711 3 274 2 168 1 428 1 055
Tillgångar 26 082 11 948 8 127 7 431 6 413 4 342 3 892 2 758 1 909 1 540
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 214 6 423 4 550 3 534 2 846 2 167 1 566 1 052 660 401
Obeskattade reserver 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 567 0 3 122 822 413 915 620 574 750
Kortfristiga skulder 14 827 5 525 3 573 3 776 2 745 1 762 1 411 1 085 675 389
Skulder och eget kapital 26 082 11 948 8 127 7 431 6 413 4 342 3 892 2 758 1 909 1 540
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - - - - 378 315
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 - - 1 775 1 245 - 607 236
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - - 508 314 - 198 78
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 36 209 46 312 31 937 24 454 20 686 20 122 14 162 9 004 7 179 5 830
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 1 0 5 5 3 - 3 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 173 6 611 31 902 - 4 133 3 964 4 639 - 2 352 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 247 420 3 325 - 420 462 565 - 392 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 950 2 485 1 423 1 039 968 882 815 645 487 215
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -21,76% 45,07% 30,83% 18,00% 4,28% 42,41% 58,99% 24,05% 23,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,40% 20,20% 16,28% 12,39% 14,16% 18,15% 18,06% 19,18% 20,06% 10,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,33% 5,21% 4,15% 3,78% 4,39% 3,98% 5,05% 6,04% 5,43% 2,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,34% 26,27% 30,88% 30,67% 31,37% 28,30% 31,89% 36,51% 37,43% 30,64%
Rörelsekapital/omsättning 27,52% 13,62% 12,01% 11,77% 15,84% 9,83% 13,39% 12,37% 10,67% 11,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,07% 53,76% 55,99% 47,56% 44,38% 49,91% 40,24% 38,14% 34,57% 26,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 60,28% 64,33% 33,11% 62,71% 86,23% 80,48% 106,38% 81,94% 65,48% 58,61%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2020 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...