Visa allt om Michael Gunnarssons Bygg & Murartjänst AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 9 997 9 876 11 841 8 690 9 425 10 568 5 730 9 928 5 910 8 903
Övrig omsättning 36 643 192 72 72 108 174 365 255 65
Rörelseresultat (EBIT) -934 202 -205 357 -86 -265 499 339 -1 013 1 219
Resultat efter finansnetto -964 176 -232 329 -113 -309 464 293 -1 012 1 226
Årets resultat -964 176 -232 247 -136 -309 420 293 -582 674
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 017 2 050 2 084 2 117 2 081 2 101 2 141 2 170 2 917 332
Omsättningstillgångar 1 538 2 606 3 169 2 616 2 752 2 883 2 211 2 335 957 3 572
Tillgångar 3 555 4 657 5 253 4 733 4 833 4 985 4 352 4 504 3 874 3 904
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 176 1 140 964 1 196 949 1 085 1 394 974 681 1 262
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 575 615 655 695 735 775 835 875 900 0
Kortfristiga skulder 2 804 2 901 3 634 2 841 3 149 3 124 2 123 2 655 2 293 2 211
Skulder och eget kapital 3 555 4 657 5 253 4 733 4 833 4 985 4 352 4 504 3 874 3 904
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 414
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 3 040 1 793 2 035 1 979 1 710
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 1 289 717 737 691 663
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 033 10 519 12 033 8 762 9 497 10 676 5 904 10 293 6 165 8 968
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 6 9 8 8 8 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 999 1 975 1 974 966 1 178 1 321 716 1 241 739 1 113
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 594 652 642 403 370 552 324 360 340 355
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -901 235 -172 386 -66 -225 527 374 -993 1 237
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,23% -16,59% 36,26% -7,80% -10,82% 84,43% -42,28% 67,99% -33,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -26,27% 4,38% -3,90% 7,54% -1,76% -5,28% 11,53% 7,64% -25,71% 31,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -9,34% 2,07% -1,73% 4,11% -0,90% -2,49% 8,76% 3,46% -16,85% 13,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,78% 37,74% 42,89% 49,59% 48,16% 38,94% 47,96% 61,17% 42,03% 49,10%
Rörelsekapital/omsättning -12,66% -2,99% -3,93% -2,59% -4,21% -2,28% 1,54% -3,22% -22,61% 15,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,95% 24,48% 18,35% 25,27% 19,64% 21,77% 32,03% 21,63% 17,58% 40,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 54,85% 89,83% 87,20% 92,08% 87,39% 92,29% 104,15% 87,95% 41,74% 161,56%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!