Visa allt om Marktjänst i Västerbotten Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-06
Nettoomsättning 31 524 34 640 31 990 23 502 25 487 24 224 21 447 21 940 32 400 22 164
Övrig omsättning 769 951 184 3 637 513 63 69 141 246
Rörelseresultat (EBIT) 692 1 820 1 316 299 612 909 730 -281 560 826
Resultat efter finansnetto 620 1 750 1 230 229 555 858 684 -340 421 734
Årets resultat 471 977 927 394 493 506 620 11 296 350
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 505 2 342 1 338 1 133 1 816 2 456 1 326 1 603 1 943 2 986
Omsättningstillgångar 6 788 9 779 8 894 7 124 7 276 5 255 5 475 4 246 4 266 6 212
Tillgångar 10 293 12 121 10 232 8 257 9 092 7 712 6 801 5 849 6 210 9 197
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 906 2 934 2 457 1 530 1 136 1 144 1 287 668 657 860
Obeskattade reserver 524 524 24 110 400 500 452 573 940 942
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 728 1 309 1 486 989 1 924 1 412 605 605 1 100 1 655
Kortfristiga skulder 5 135 7 354 6 265 5 628 5 632 4 657 4 457 4 004 3 512 5 739
Skulder och eget kapital 10 293 12 121 10 232 8 257 9 092 7 712 6 801 5 849 6 210 9 197
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - - - - - 5 524 5 023 7 637 4 971
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - - - - 1 873 1 576 2 386 1 573
Utdelning till aktieägare 0 500 500 0 0 500 650 0 0 500
Omsättning 32 293 35 591 32 174 23 505 26 124 24 737 21 510 22 009 32 541 22 410
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 19 16 15 15 15 14 14 15 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 751 1 823 1 999 1 567 1 699 1 615 1 532 1 567 2 160 1 478
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 555 508 522 509 523 555 534 481 677 435
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 418 2 553 2 125 982 1 304 1 618 1 372 443 1 903 1 821
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,00% 8,28% 36,12% -7,79% 5,21% 12,95% -2,25% -32,28% 46,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,72% 15,02% 12,86% 3,62% 6,73% 11,79% 10,76% -4,79% 9,13% 9,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,20% 5,25% 4,11% 1,27% 2,40% 3,75% 3,41% -1,28% 1,75% 3,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,20% 42,00% 42,69% 49,71% 45,63% 50,76% 51,80% 42,69% 46,35% 45,28%
Rörelsekapital/omsättning 5,24% 7,00% 8,22% 6,37% 6,45% 2,47% 4,75% 1,10% 2,33% 2,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,20% 27,58% 24,20% 19,57% 15,93% 19,89% 24,11% 19,06% 21,74% 16,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 132,19% 132,98% 141,96% 126,58% 129,19% 112,84% 122,84% 106,04% 121,47% 108,24%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!