Visa allt om Nyströms Gastronomi & Catering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 5 087 5 684 4 875 4 169 5 005 4 052 4 580 4 313 3 686 3 153
Övrig omsättning - - - - - - 45 1 1 -
Rörelseresultat (EBIT) 442 686 1 007 -155 566 -265 269 -223 98 -448
Resultat efter finansnetto 442 395 1 035 -169 -37 -269 267 -213 95 -450
Årets resultat 98 373 569 -59 -187 -269 267 -213 95 -264
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 811 823 1 083 1 055 1 326 59 106 122 208 254
Omsättningstillgångar 1 373 1 723 1 643 843 1 185 1 370 1 386 1 201 1 395 1 102
Tillgångar 2 184 2 546 2 726 1 898 2 511 1 429 1 491 1 323 1 603 1 356
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 716 1 400 1 227 658 717 304 573 306 319 224
Obeskattade reserver 0 0 299 8 88 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 535 653 514 255 400 0 0
Kortfristiga skulder 1 468 1 146 1 200 698 1 053 611 663 618 1 283 1 132
Skulder och eget kapital 2 184 2 546 2 726 1 898 2 511 1 429 1 491 1 323 1 603 1 356
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 961 1 013 1 076 1 096 931 671 335
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 381 448 423 402 355 217 114
Utdelning till aktieägare 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 087 5 684 4 875 4 169 5 005 4 052 4 625 4 314 3 687 3 153
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 12 9 9 4 4 4 4 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 462 474 542 463 1 251 1 013 1 145 1 078 1 843 1 577
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 154 169 140 153 365 392 381 329 492 259
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 454 705 1 027 -139 585 -218 361 -138 169 -370
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,50% 16,59% 16,93% -16,70% 23,52% -11,53% 6,19% 17,01% 16,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,28% 26,94% 38,33% -8,17% -1,35% -18,54% 18,04% -16,18% 6,11% -33,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,71% 12,07% 21,44% -3,72% -0,68% -6,54% 5,87% -4,96% 2,66% -14,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,38% 71,66% 68,59% 63,32% 62,96% 62,56% 66,64% 61,23% 64,32% 61,08%
Rörelsekapital/omsättning -1,87% 10,15% 9,09% 3,48% 2,64% 18,73% 15,79% 13,52% 3,04% -0,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,78% 54,99% 53,57% 35,00% 31,29% 21,27% 38,43% 23,13% 19,90% 16,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 93,05% 148,25% 132,83% 111,17% 102,94% 205,56% 192,31% 183,33% 101,01% 93,82%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...