Visa allt om POLARPUMPEN AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 169 241 156 790 131 963 114 752 117 300 95 896 85 984 68 364 62 081 61 308
Övrig omsättning 4 910 4 485 3 320 584 544 496 9 15 19 10
Rörelseresultat (EBIT) 10 472 5 935 7 990 4 683 3 938 6 682 -4 639 6 137 7 446 5 604
Resultat efter finansnetto 10 559 5 926 7 906 4 528 3 731 6 496 -4 866 6 053 7 384 5 607
Årets resultat 5 141 5 564 4 661 2 656 2 146 3 617 22 3 500 4 037 3 097
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 039 3 907 2 099 100 61 72 117 93 50 100
Omsättningstillgångar 50 224 42 694 39 650 26 924 34 009 35 559 30 216 32 324 28 014 17 188
Tillgångar 57 263 46 601 41 749 27 024 34 070 35 630 30 333 32 418 28 064 17 288
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 926 16 785 11 222 6 497 8 341 15 995 12 378 12 857 9 356 5 940
Obeskattade reserver 7 405 5 405 6 605 4 705 3 705 2 750 1 200 6 139 4 601 2 731
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 1 217 0 0 0
Kortfristiga skulder 27 932 24 411 23 922 15 822 22 024 16 885 15 538 13 423 14 106 8 617
Skulder och eget kapital 57 263 46 601 41 749 27 024 34 070 35 630 30 333 32 418 28 064 17 288
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 662 - - - - - - 570 805 374
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 12 101 - - - - 7 040 5 297 3 207 1 773 1 409
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 260 - - - - 2 243 1 940 1 055 678 491
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 4 500 9 800 0 500 0 0
Omsättning 174 151 161 275 135 283 115 336 117 844 96 392 85 993 68 379 62 100 61 318
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 26 27 25 25 21 21 17 12 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 509 5 807 5 279 4 590 5 586 4 566 5 058 5 697 7 760 8 758
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 665 620 560 509 519 446 422 424 393 340
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 448 6 600 8 182 4 694 3 949 6 693 -4 628 6 148 7 446 5 604
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,94% 18,81% 15,00% -2,17% 22,32% 11,53% 25,77% 10,12% 1,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,47% 12,74% 19,14% 17,40% 11,72% 18,78% -15,25% 18,96% 26,57% 32,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,25% 3,79% 6,06% 4,10% 3,40% 6,98% -5,38% 8,99% 12,01% 9,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 22,81% 21,83% 23,94% 24,57% 22,72% 28,55% 19,14% 26,92% 28,51% 23,80%
Rörelsekapital/omsättning 13,17% 11,66% 11,92% 9,67% 10,22% 19,47% 17,07% 27,65% 22,40% 13,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,38% 45,07% 39,22% 37,62% 32,96% 50,91% 43,89% 54,43% 45,42% 46,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 100,42% 119,68% 105,56% 102,55% 102,32% 136,65% 119,84% 149,33% 92,05% 148,20%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...