Visa allt om CN Food trading AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 64 659 82 248 86 338 78 140 78 198 82 829 68 996 66 534 70 619 67 660
Övrig omsättning 2 031 439 84 436 188 1 045 736 1 347 1 016 63
Rörelseresultat (EBIT) 4 002 4 466 8 177 7 906 7 927 5 874 5 357 5 621 4 417 1 483
Resultat efter finansnetto 3 432 3 026 7 456 7 775 8 086 6 073 5 356 5 721 4 371 1 177
Årets resultat 2 426 1 911 5 025 4 569 5 084 3 426 3 096 3 333 2 385 625
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 62 960 65 217 28 335 20 777 21 331 5 626 349 268 170 270
Omsättningstillgångar 26 639 25 541 28 864 39 185 24 771 21 871 20 033 15 904 12 085 12 381
Tillgångar 89 599 90 759 57 198 59 961 46 102 27 497 20 382 16 172 12 255 12 651
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 759 25 333 25 566 20 541 18 115 13 631 10 374 7 567 4 385 2 144
Obeskattade reserver 11 525 11 206 10 658 9 680 7 963 6 400 4 854 3 494 2 054 943
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 42 707 43 506 10 192 9 819 13 500 0 0 0 0 2 537
Kortfristiga skulder 7 607 10 714 10 783 19 922 6 524 7 465 5 154 5 110 5 816 7 028
Skulder och eget kapital 89 599 90 759 57 198 59 961 46 102 27 497 20 382 16 172 12 255 12 651
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - 540 498 440 360 324 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 2 250 2 209 1 924 1 258 1 892 1 824
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 1 178 1 166 878 549 705 634
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 2 144 600 169 289 151 143
Omsättning 66 690 82 687 86 422 78 576 78 386 83 874 69 732 67 881 71 635 67 723
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 12 11 11 11 11 8 8 9 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 878 6 854 7 849 7 104 7 109 7 530 8 625 8 317 7 847 5 638
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 442 469 454 443 365 350 407 268 328 208
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 715 5 622 8 490 8 260 8 317 6 052 5 443 5 792 4 557 1 595
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -21,39% -4,74% 10,49% -0,07% -5,59% 20,05% 3,70% -5,78% 4,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,48% 4,96% 14,64% 13,25% 17,57% 22,31% 26,29% 35,39% 36,39% 11,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,20% 5,48% 9,70% 10,16% 10,36% 7,41% 7,77% 8,60% 6,31% 2,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 22,75% 20,93% 22,44% 21,97% 23,74% 17,06% 17,62% 18,01% 16,61% 12,23%
Rörelsekapital/omsättning 29,43% 18,03% 20,94% 24,65% 23,33% 17,39% 21,57% 16,22% 8,88% 7,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,01% 37,54% 59,23% 46,85% 52,77% 67,73% 69,47% 63,64% 48,13% 22,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 168,78% 135,73% 170,54% 149,01% 244,91% 200,27% 268,98% 199,78% 122,64% 96,04%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!