Visa allt om Davidslids plåtslageri AB
Visa allt om Davidslids plåtslageri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1 058 1 054 1 766 1 494 1 141 1 756 1 286 1 410 1 158
Övrig omsättning 30 5 - 19 26 19 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 63 -142 3 1 -62 26 -67 -30 40
Resultat efter finansnetto 64 -142 3 1 -62 27 -68 -34 40
Årets resultat 64 -142 3 1 -58 36 21 39 14
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 39 45 60 14 38 109 177 174 177
Omsättningstillgångar 557 278 455 623 325 578 348 536 303
Tillgångar 596 323 515 637 363 687 525 709 480
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 169 104 156 153 152 210 175 153 114
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 4 26 123 212
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 73 78 174 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 355 140 185 484 211 473 324 432 154
Skulder och eget kapital 596 323 515 637 363 687 525 709 480
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 0 330 360 295
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 360 360 360 317 360 30 39 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 173 173 173 148 161 160 166 136
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Omsättning 1 088 1 059 1 766 1 513 1 167 1 775 1 286 1 410 1 158
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 058 1 054 1 766 1 494 1 141 1 756 643 705 1 158
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 376 539 533 539 490 546 269 284 437
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 77 -127 32 25 9 93 0 23 79
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,38% -40,32% 18,21% 30,94% -35,02% 36,55% -8,79% 21,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,57% -43,96% 0,58% 0,31% -17,08% 3,93% -12,76% -4,09% 8,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,95% -13,47% 0,17% 0,13% -5,43% 1,54% -5,21% -2,06% 3,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,41% 62,81% 47,06% 56,36% 68,19% 51,88% 59,64% 59,93% 57,34%
Rörelsekapital/omsättning 19,09% 13,09% 15,29% 9,30% 9,99% 5,98% 1,87% 7,38% 12,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,36% 32,20% 30,29% 24,02% 41,87% 31,00% 36,98% 34,37% 55,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 152,68% 187,86% 237,84% 125,62% 146,92% 117,55% 100,93% 120,14% 177,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...