Visa allt om WoLuNo Invest AB
Visa allt om WoLuNo Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 32 591 30 576 37 532 40 584 40 357 28 613 17 953
Övrig omsättning 3 34 1 420 3 870 61 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 929 1 276 10 1 692 -478 1 062 421
Resultat efter finansnetto 1 056 -1 596 -2 043 -434 -1 226 588 222
Årets resultat 641 -1 596 -2 043 -434 -413 -2 -1
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 320 6 166 3 544 6 273 6 941 7 879 4 884
Omsättningstillgångar 23 117 24 402 26 360 22 717 16 990 11 880 6 051
Tillgångar 29 437 30 568 29 904 28 990 23 931 19 759 10 935
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 872 81 -1 493 550 984 97 99
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 813 223
Avsättningar (tkr) 628 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 701 12 176 8 031 1 441 2 499 7 166 3 200
Kortfristiga skulder 19 238 18 312 23 366 27 000 20 449 11 683 7 412
Skulder och eget kapital 29 437 30 568 29 904 28 990 23 931 19 759 10 935
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - 576 576 520 381 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 547 3 463 5 212 5 671 5 391 4 349 1 673
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 1 489 1 025 1 762 1 671 1 446 1 139 452
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 32 594 30 610 38 952 44 454 40 418 28 613 17 953
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 20 15 19 22 24 18 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 630 2 038 1 975 1 845 1 682 1 590 1 795
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 353 341 399 357 306 306 215
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 012 2 024 867 2 681 472 2 273 1 055
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,59% -18,53% -7,52% 0,56% 41,04% 59,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,81% 4,43% 0,98% 5,86% -1,77% 5,38% 3,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,15% 4,43% 0,78% 4,19% -1,05% 3,72% 2,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,42% 41,92% 43,07% 40,84% 39,91% 46,74% 38,47%
Rörelsekapital/omsättning 11,90% 19,92% 7,98% -10,55% -8,57% 0,69% -7,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 2,96% 0,26% -4,99% 1,90% 4,11% 3,52% 2,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 19,76% 30,34% 49,31% 31,29% 26,06% 26,98% 34,30%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...