Visa allt om SIP Nordic Konsult AB
Visa allt om SIP Nordic Konsult AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
Nettoomsättning 56 138 91 845 92 257 139 296 176 937 208 774
Övrig omsättning 3 225 - - 170 2 782 -
Rörelseresultat (EBIT) -3 405 -17 030 -29 977 -7 519 17 945 17 431
Resultat efter finansnetto -13 562 -17 036 -18 498 -12 935 -4 906 6 142
Årets resultat -3 103 -11 951 -24 452 -11 573 7 804 11 051
Balansräkningar (tkr)
2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 172 644 247 191 277 205 1 493 936 1 283 959 779 394
Omsättningstillgångar 118 644 107 946 105 794 73 950 95 870 189 041
Tillgångar 291 288 355 137 382 999 1 567 886 1 379 829 968 435
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -28 345 -25 517 -12 987 9 483 21 335 11 962
Minoritetsintressen 7 756 15 009 14 025 -4 176 1 623 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 217 007 292 872 310 867 1 468 369 1 245 591 764 865
Kortfristiga skulder 94 870 72 773 71 094 94 210 111 280 191 609
Skulder och eget kapital 291 288 355 137 382 999 1 567 886 1 379 829 968 435
Löner & utdelning (tkr)
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Löner till styrelse & VD 1 057 2 472 4 998 3 750 8 477 3 060
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 9 314 17 926 21 612 19 884 10 136 8 113
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - -
Sociala kostnader 2 472 4 553 4 243 4 976 4 672 4 132
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 59 363 91 845 92 257 139 466 179 719 208 774
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 22 46 55 59 24 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 552 1 997 1 677 2 361 7 372 8 351
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 669 628 725 722 910 650
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -682 -13 209 -25 595 -4 207 20 862 19 418
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -38,88% -0,45% -33,77% -21,27% -15,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,63% 6,64% -3,00% 0,08% 2,61% 2,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 117,42% 25,69% -12,46% 0,87% 20,39% 9,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,23% 99,48% 99,96% 99,56% 94,70% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 42,35% 38,30% 37,61% -14,54% -8,71% -1,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -9,73% -7,19% -3,39% 0,60% 1,55% 1,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 125,06% 148,33% 148,81% 78,49% 86,15% 98,66%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 250 3 103 879 504 1 923 1 162 9 359 12 286 -
Övrig omsättning 3 226 3 226 3 225 2 500 - - 2 500 - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 097 4 861 159 -1 021 -3 964 -6 230 -2 934 -4 117 -
Resultat efter finansnetto -2 628 277 -290 -1 497 -5 005 -6 787 4 043 3 134 -
Årets resultat -1 896 1 599 1 442 119 -3 568 4 9 171 9 954 -
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Anläggningstillgångar 53 125 57 350 42 116 40 770 39 223 36 129 19 279 16 937 -
Omsättningstillgångar 27 494 25 185 45 726 45 933 47 457 39 710 20 250 35 720 -
Tillgångar 80 619 82 535 87 842 86 703 86 680 75 839 39 529 52 657 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 825 19 721 18 122 16 680 16 561 20 129 20 125 10 954 -
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Långfristiga skulder 0 35 800 31 800 36 811 47 945 35 574 7 774 17 774 -
Kortfristiga skulder 62 794 27 014 37 920 33 212 22 174 20 136 11 630 23 929 -
Skulder och eget kapital 80 619 82 535 87 842 86 703 86 680 75 839 39 529 52 657 -
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 336 2 501 1 980 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 62 677 0 0 250 874 2 837 1 235 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 19 223 0 0 88 907 1 832 1 088 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 476 6 329 4 104 3 004 1 923 1 162 11 859 12 286 -
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 0 0 1 3 5 6 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 3 103 - - 1 923 387 1 872 2 048 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 901 - - 623 865 1 519 717 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 097 4 861 186 -971 -3 914 -6 180 -2 884 -4 095 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -91,94% 253,01% 74,40% -73,79% 65,49% -87,58% -23,82% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,60% 5,89% 1,91% -0,33% -4,55% -7,86% 11,23% 6,69% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 838,80% 156,65% 190,90% -56,35% -205,25% -513,17% 47,45% 28,66% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
Rörelsekapital/omsättning -14 120,00% -58,94% 888,05% 2 524,01% 1 314,77% 1 684,51% 92,10% 95,97% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,11% 23,89% 20,63% 19,24% 19,11% 26,54% 50,91% 20,80% -
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 43,78% 93,23% 120,59% 138,30% 214,02% 197,21% 174,12% 149,27% -

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...