Visa allt om Citagon AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 15 462 18 432 19 202 25 222 17 795 17 802 13 302 8 376 5 300 5 075
Övrig omsättning 0 0 41 120 462 226 159 87 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 447 1 812 -1 758 -4 894 -1 362 186 831 368 122 76
Resultat efter finansnetto 444 1 811 -1 766 -4 904 -1 371 157 825 349 107 77
Årets resultat -8 912 -17 -104 -65 49 632 201 81 52
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 283 421 411 522 37 77 212 217 188 124
Omsättningstillgångar 4 638 4 364 8 167 10 420 6 262 5 974 3 488 2 903 2 207 1 638
Tillgångar 4 921 4 785 8 579 10 942 6 298 6 051 3 700 3 121 2 394 1 762
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 780 1 788 877 894 998 1 063 1 015 383 183 492
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 89 89 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 300 150 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 454 0
Kortfristiga skulder 3 141 2 997 7 702 10 049 5 001 4 838 2 596 2 648 1 758 1 271
Skulder och eget kapital 4 921 4 785 8 579 10 942 6 298 6 051 3 700 3 121 2 394 1 762
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 5 054 3 497 2 172 1 109 882
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - - 0 1 641 922 658 358 303
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390
Omsättning 15 462 18 432 19 243 25 342 18 257 18 028 13 461 8 463 5 300 5 075
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 10 14 15 17 10 6 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 933 2 304 1 920 1 802 1 186 1 047 1 330 1 396 1 767 1 692
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 594 655 738 883 545 420 440 483 504 402
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 586 1 941 -1 647 -4 844 -1 322 235 928 442 237 156
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -16,11% -4,01% -23,87% 41,74% -0,04% 33,83% 58,81% 58,04% 4,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,08% 37,87% -20,49% -44,73% -21,61% 3,11% 22,46% 11,79% 5,10% 4,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,89% 9,83% -9,16% -19,40% -7,65% 1,06% 6,25% 4,39% 2,30% 1,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,04% 47,79% 51,64% 44,06% 49,64% 50,16% 48,35% 51,10% 44,34% 43,27%
Rörelsekapital/omsättning 9,68% 7,42% 2,42% 1,47% 7,09% 6,38% 6,71% 3,04% 8,47% 7,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,17% 37,37% 10,22% 8,17% 15,85% 17,57% 29,31% 14,50% 7,64% 27,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 147,66% 145,61% 106,04% 103,69% 125,21% 123,48% 134,36% 109,63% 125,54% 128,87%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!