Visa allt om Bagaren och Kocken AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 931 919 496 357 339 595 182 353 128 525 97 102 72 502 58 828 48 893 0
Övrig omsättning 21 827 3 727 543 2 692 1 976 658 1 062 309 341 0
Rörelseresultat (EBIT) 53 761 -22 808 -38 188 -6 261 2 600 -1 445 5 035 10 324 5 894 -1 095
Resultat efter finansnetto 51 829 -26 021 -39 050 -6 306 2 602 -1 438 5 208 10 621 6 231 9 978
Årets resultat 51 829 -26 021 -34 886 -385 2 079 152 2 885 6 138 3 314 5 470
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 89 035 100 655 180 672 82 633 3 651 1 378 876 838 868 1 904
Omsättningstillgångar 303 314 170 444 161 081 72 493 46 734 41 025 38 353 40 700 33 302 18 596
Tillgångar 392 349 271 099 341 753 155 126 50 385 42 403 39 230 41 538 34 170 20 499
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 161 988 110 159 60 279 95 165 15 849 13 770 13 618 20 254 14 911 11 854
Obeskattade reserver 0 0 0 4 164 10 085 10 150 11 785 10 381 7 662 5 972
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 20 870 75 870 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 230 361 140 070 205 604 55 797 24 451 18 483 13 827 10 902 11 597 2 674
Skulder och eget kapital 392 349 271 099 341 753 155 126 50 385 42 403 39 230 41 538 34 170 20 499
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 1 775 763 1 093 571 - - - 533 429 66
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 32 616 24 498 16 930 15 238 - 8 887 4 721 3 248 3 137 436
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 10 271 7 568 6 997 6 355 0 3 359 1 886 1 587 1 483 508
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 13 522 794 258
Omsättning 953 746 500 084 340 138 185 045 130 501 97 760 73 564 59 137 49 234 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 68 53 46 29 28 24 16 12 10 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 13 705 9 365 7 383 6 288 4 590 4 046 4 531 4 902 4 889 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 684 629 560 786 605 513 414 452 517 509
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 67 689 -10 000 -31 727 -4 785 3 064 -1 142 5 280 10 519 6 060 -1 056
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 87,75% 46,16% 86,23% 41,88% 32,36% 33,93% 23,24% 20,32% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,47% -8,41% -10,94% -4,04% 5,17% -3,37% 13,28% 25,58% 18,31% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,09% -4,60% -11,01% -3,43% 2,03% -1,47% 7,19% 18,06% 12,80% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 20,54% 17,59% 17,35% 26,51% 30,26% 33,58% 37,62% 38,77% 37,51% -
Rörelsekapital/omsättning 7,83% 6,12% -13,11% 9,16% 17,34% 23,21% 33,83% 50,65% 44,39% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,29% 40,63% 17,64% 63,44% 47,07% 51,14% 58,15% 68,25% 60,16% 79,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 65,63% 39,96% 26,88% 41,85% 79,16% 98,16% 194,75% 287,78% 228,50% 695,44%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...