Visa allt om JA-assistans AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 25 942 20 864 22 138 21 169 23 256 22 600 19 618 19 351 14 390 11 348
Övrig omsättning 37 0 0 27 19 26 200 53 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 135 284 379 -73 577 934 749 664 668 672
Resultat efter finansnetto 1 059 197 298 -123 557 973 740 729 662 664
Årets resultat 758 254 167 14 414 683 401 437 457 379
Balansräkningar (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 768 2 976 2 906 2 714 3 028 3 624 2 068 1 607 1 469 1 501
Omsättningstillgångar 3 306 3 052 2 530 3 193 1 471 2 025 2 326 3 047 2 675 2 135
Tillgångar 6 075 6 028 5 436 5 907 4 498 5 649 4 394 4 653 4 144 3 636
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 238 604 581 539 819 1 145 962 1 061 948 741
Obeskattade reserver 721 643 787 712 862 844 770 553 363 364
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 512 1 957 1 243 1 887 0 0 0 0 0 64
Kortfristiga skulder 3 603 2 823 2 825 2 769 2 818 3 660 2 662 3 040 2 833 2 467
Skulder och eget kapital 6 075 6 028 5 436 5 907 4 498 5 649 4 394 4 653 4 144 3 636
Löner & utdelning (tkr)
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - - - 449
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 15 705 15 438 13 659 13 434 9 635 7 094
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 5 114 4 527 4 086 4 305 3 052 2 320
Utdelning till aktieägare 188 125 100 125 293 450 350 375 325 250
Omsättning 25 979 20 864 22 138 21 196 23 275 22 626 19 818 19 404 14 390 11 348
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 44 36 38 37 41 42 36 37 29 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 590 580 583 572 567 538 545 523 496 473
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 532 536 541 540 514 482 496 481 441 415
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 169 329 409 -26 631 1 055 880 770 767 763
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,34% -5,75% 4,58% -8,97% 2,90% 15,20% 1,38% 34,48% 26,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,68% 4,71% 7,03% -0,90% 12,83% 17,47% 17,05% 15,69% 16,14% 18,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,38% 1,36% 1,73% -0,25% 2,48% 4,37% 3,82% 3,77% 4,65% 5,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1,14% 1,10% -1,33% 2,00% -5,79% -7,23% -1,71% 0,04% -1,10% -2,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,64% 18,34% 21,98% 18,53% 33,16% 31,92% 35,56% 31,56% 29,33% 27,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 91,76% 108,11% 89,56% 115,31% 52,20% 55,33% 87,38% 100,23% 94,42% 86,54%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...