Visa allt om Modin Event & Catering AB
Visa allt om Modin Event & Catering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 343 3 531 4 261 3 786 3 833 3 335 2 823 2 850 2 824
Övrig omsättning 416 16 - 13 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -155 -421 -78 111 -145 -81 -79 -290 -606
Resultat efter finansnetto -163 -159 -105 74 -157 -102 -97 -319 -616
Årets resultat -163 -159 -105 74 -157 -102 -97 -319 -616
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 547 788 1 068 851 1 016 149 208 221
Omsättningstillgångar 24 128 384 286 178 135 445 79 155
Tillgångar 24 676 1 172 1 354 1 029 1 151 594 287 376
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -9 154 313 419 200 101 103 -835 -516
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 331 648 659 576 590 0 174 194
Kortfristiga skulder 33 190 211 277 252 459 491 948 698
Skulder och eget kapital 24 676 1 172 1 354 1 029 1 151 594 287 376
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 10 10 65
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 987 1 197 987 1 381 942 642 828 890
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 366 364 323 300 266 190 211 271
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 759 3 547 4 261 3 799 3 833 3 335 2 823 2 850 2 824
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 5 5 5 5 5 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 343 706 852 757 767 667 941 950 941
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 427 274 314 264 340 244 281 350 409
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -155 -145 201 244 20 82 -20 -234 -573
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -90,29% -17,13% 12,55% -1,23% 14,93% 18,14% -0,95% 0,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -645,83% -19,53% -6,66% 8,27% -13,99% -7,04% -11,28% -101,05% -161,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -45,19% -3,74% -1,83% 2,96% -3,76% -2,43% -2,37% -10,18% -21,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,39% 66,44% 69,47% 70,95% 68,80% 64,77% 60,40% 61,12% 55,95%
Rörelsekapital/omsättning -2,62% -1,76% 4,06% 0,24% -1,93% -9,72% -1,63% -30,49% -19,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -37,50% 22,78% 26,71% 30,95% 19,44% 8,77% 17,34% -290,94% -137,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 72,73% 30,53% 148,82% 76,90% 42,06% 13,73% 90,63% 8,33% 22,21%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...