Visa allt om Ekeby Hälsocenter AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 55 188 56 272 52 201 51 598 43 364 39 807 33 602 26 789 19 645 10 887
Övrig omsättning 1 559 2 158 2 319 48 239 871 576 74 501 871
Rörelseresultat (EBIT) 4 855 2 709 928 1 062 794 1 245 1 011 944 312 -2 114
Resultat efter finansnetto 5 034 2 789 929 926 615 305 316 313 -241 -2 522
Årets resultat 41 1 223 449 591 615 305 316 313 -241 -2 522
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 148 9 354 9 857 9 411 22 863 21 390 21 156 14 011 8 493 8 346
Omsättningstillgångar 15 115 7 963 5 333 10 127 7 042 7 889 6 445 6 023 3 817 1 889
Tillgångar 16 263 17 317 15 191 19 538 29 906 29 280 27 601 20 034 12 309 10 236
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 503 7 462 6 239 5 790 5 998 5 384 3 278 2 962 407 649
Obeskattade reserver 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 468 3 439 2 899 5 060 15 810 18 026 17 381 10 821 8 981 8 078
Kortfristiga skulder 8 292 6 391 6 052 8 688 8 097 5 870 6 941 6 251 2 921 1 509
Skulder och eget kapital 16 263 17 317 15 191 19 538 29 906 29 280 27 601 20 034 12 309 10 236
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 22 435 26 243 - - - - 15 289 11 882 9 123 5 388
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 323 8 716 - - - - 5 699 4 624 3 268 1 967
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 56 747 58 430 54 520 51 646 43 603 40 678 34 178 26 863 20 146 11 758
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 49 52 69 52 46 45 36 29 22 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 126 1 082 757 992 943 885 933 924 893 726
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 655 679 519 693 594 586 583 579 581 494
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 911 2 772 986 1 122 1 051 1 476 1 181 1 019 377 -2 057
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,93% 7,80% 1,17% 18,99% 8,94% 18,47% 25,43% 36,37% 80,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,24% 16,92% 7,52% 7,74% 4,91% 4,25% 3,78% 4,72% 2,53% -20,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,20% 5,21% 2,19% 2,93% 3,38% 3,13% 3,10% 3,53% 1,59% -19,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 86,02% 86,15% 82,25% 72,58%
Rörelsekapital/omsättning 12,36% 2,79% -1,38% 2,79% -2,43% 5,07% -1,48% -0,85% 4,56% 3,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,14% 43,20% 41,07% 29,63% 20,06% 18,39% 11,88% 14,78% 3,31% 6,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 177,71% 119,26% 85,71% 114,81% 83,92% 128,06% 89,63% 92,98% 125,33% 119,28%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!