Visa allt om Byggnadsfirma Jonas Dahl AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 25 203 25 613 25 610 20 458 18 379 20 584 20 423 19 160 19 151 17 427
Övrig omsättning 83 64 92 65 241 0 5 0 44 156
Rörelseresultat (EBIT) 253 867 1 183 453 247 594 851 42 269 516
Resultat efter finansnetto 251 867 1 182 452 246 593 849 39 263 514
Årets resultat 185 732 922 335 86 439 645 53 108 328
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 048 842 701 557 317 130 210 298 170 201
Omsättningstillgångar 5 800 6 203 5 175 4 396 4 533 4 593 4 900 4 145 3 871 3 614
Tillgångar 6 849 7 044 5 877 4 953 4 850 4 724 5 110 4 442 4 042 3 814
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 489 2 304 1 972 1 350 1 215 1 529 1 290 770 717 709
Obeskattade reserver 62 56 139 165 169 55 71 79 132 44
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 298 4 684 3 767 3 438 3 465 3 139 3 749 3 593 3 193 3 061
Skulder och eget kapital 6 849 7 044 5 877 4 953 4 850 4 724 5 110 4 442 4 042 3 814
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 324
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 5 053 5 100 4 936 4 553 3 531
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 2 002 2 323 1 795 1 647 1 438
Utdelning till aktieägare 440 0 400 300 200 400 200 125 0 100
Omsättning 25 286 25 677 25 702 20 523 18 620 20 584 20 428 19 160 19 195 17 583
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 14 14 13 13 15 16 14 14 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 939 1 830 1 829 1 574 1 414 1 372 1 276 1 369 1 368 1 452
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 649 601 585 541 528 483 453 506 461 452
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 329 942 1 252 503 313 673 924 103 321 542
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,60% 0,01% 25,18% 11,31% -10,71% 0,79% 6,59% 0,05% 9,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,69% 12,31% 20,13% 9,15% 5,09% 12,57% 16,65% 0,95% 6,66% 13,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,00% 3,38% 4,62% 2,21% 1,34% 2,89% 4,17% 0,22% 1,40% 2,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,26% 45,09% 47,81% 45,39% 47,14% 52,57% 48,87% 48,17% 46,23% 45,22%
Rörelsekapital/omsättning 5,96% 5,93% 5,50% 4,68% 5,81% 7,06% 5,64% 2,88% 3,54% 3,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,05% 33,33% 35,40% 29,85% 27,77% 33,27% 26,33% 18,72% 20,15% 19,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 134,71% 132,22% 137,11% 125,74% 128,51% 144,70% 126,94% 113,47% 103,07% 105,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!