Visa allt om Westlight Store AB
Visa allt om Westlight Store AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 4 810 5 012 4 845 4 242 4 782 3 053 3 569 3 124 873
Övrig omsättning 293 - 1 - 67 53 1 - 11
Rörelseresultat (EBIT) 987 999 1 019 376 290 313 -458 218 -39
Resultat efter finansnetto 970 998 1 013 360 283 312 -476 204 -45
Årets resultat 746 772 780 264 200 312 -387 106 -45
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 42 62 15 24 33 41 10 0
Omsättningstillgångar 2 018 1 936 1 856 1 336 1 355 1 046 1 149 903 420
Tillgångar 2 046 1 978 1 918 1 351 1 379 1 079 1 190 913 420
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 922 1 001 1 130 550 563 363 51 161 55
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 54 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 124 977 788 801 816 716 1 139 698 365
Skulder och eget kapital 2 046 1 978 1 918 1 351 1 379 1 079 1 190 913 420
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - - 1 500 385 866 835 145
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 1 300 1 129 1 356 341 142 296 211 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 430 387 460 547 145 324 307 47
Utdelning till aktieägare 600 725 900 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 103 5 012 4 846 4 242 4 849 3 106 3 570 3 124 884
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 5 4 4 5 3 4 4 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 603 1 002 1 211 1 061 956 1 018 892 781 873
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 589 348 383 461 483 267 380 351 200
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 001 1 019 1 042 385 299 321 -454 220 -39
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,03% 3,45% 14,21% -11,29% 56,63% -14,46% 14,24% 257,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 48,24% 50,51% 53,13% 27,91% 21,25% 29,01% -38,32% 23,88% -9,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,52% 19,93% 21,03% 8,89% 6,13% 10,25% -12,78% 6,98% -4,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,80% 64,35% 66,25% 71,38% 73,19% 63,74% 56,09% 70,23% 39,98%
Rörelsekapital/omsättning 18,59% 19,13% 22,04% 12,61% 11,27% 10,81% 0,28% 6,56% 6,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,06% 50,61% 58,92% 40,71% 40,83% 33,64% 4,29% 21,99% 13,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 53,02% 82,60% 124,49% 73,91% 74,14% 55,87% 39,51% 52,87% 69,86%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...