Visa allt om My Academy Sweden AB
Visa allt om My Academy Sweden AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 59 504 71 332 50 663 33 785
Övrig omsättning 143 153 62 49
Rörelseresultat (EBIT) -3 076 7 615 4 170 -2 133
Resultat efter finansnetto -2 973 7 618 4 078 -2 207
Årets resultat -2 797 5 703 2 880 -1 834
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 407 1 693 1 836 2 080
Omsättningstillgångar 14 715 22 888 17 339 11 397
Tillgångar 16 123 24 582 19 176 13 477
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 432 12 200 6 407 3 469
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 2 000
Kortfristiga skulder 9 690 12 381 12 770 8 008
Skulder och eget kapital 16 123 24 582 19 176 13 477
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 28 350 49 139 26 303 21 915
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 7 474 - 5 981 4 870
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 59 647 71 485 50 725 33 834
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 26 - 24 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 289 - 2 111 1 408
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 745 - 1 462 1 145
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 474 8 189 4 643 -1 812
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -16,58% 40,80% 49,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -18,24% 31,19% 22,01% -15,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,94% 10,75% 8,33% -6,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,44% 14,73% 9,02% 10,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,89% 49,63% 33,41% 25,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 151,86% 184,86% 135,28% 140,43%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 32 621 49 102 62 311 47 814 33 785 26 276 19 455 10 323 2 164
Övrig omsättning 48 143 87 62 49 - 244 - 7
Rörelseresultat (EBIT) -4 224 -1 203 8 546 5 423 -1 703 582 805 -1 524 316
Resultat efter finansnetto -4 220 -5 395 8 552 5 321 -1 778 562 800 -1 540 318
Årets resultat -1 832 -4 455 4 922 3 209 -1 404 494 800 -1 465 175
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 541 1 843 5 211 3 842 2 658 1 052 50 115 32
Omsättningstillgångar 6 795 12 548 19 992 15 888 11 035 10 949 9 232 2 907 1 114
Tillgångar 9 335 14 391 25 202 19 729 13 693 12 001 9 283 3 022 1 146
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 704 4 592 12 065 7 106 3 903 2 300 1 680 -1 190 275
Obeskattade reserver 0 2 388 3 368 1 172 0 0 0 0 75
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 2 000 0 0 316 0
Kortfristiga skulder 6 632 7 410 9 769 11 452 7 790 9 702 7 603 3 896 796
Skulder och eget kapital 9 335 14 391 25 202 19 729 13 693 12 001 9 283 3 022 1 146
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 1 440 936 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 28 350 32 559 26 303 21 915 17 068 10 726 6 496 959
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 7 474 7 777 5 981 4 870 3 543 2 696 1 625 309
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 32 669 49 245 62 398 47 876 33 834 26 276 19 699 10 323 2 171
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 21 26 28 24 24 19 13 10 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 553 1 889 2 225 1 992 1 408 1 383 1 497 1 032 197
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 310 1 411 1 508 1 371 1 136 1 096 1 157 926 116
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -3 541 -611 9 113 5 896 -1 382 687 825 -1 504 325
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -33,56% -21,20% 30,32% 41,52% 28,58% 35,06% 88,46% 377,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -44,90% -37,29% 34,08% 27,67% -12,04% 5,49% 8,78% -50,43% 27,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -12,85% -10,93% 13,78% 11,42% -4,88% 2,51% 4,19% -14,76% 14,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,50% 10,46% 16,41% 9,28% 9,60% 4,75% 8,37% -9,58% 14,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,97% 44,85% 58,30% 40,65% 28,50% 19,17% 18,10% -39,38% 28,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 102,46% 169,34% 204,65% 138,30% 139,97% 112,85% 121,43% 74,61% 139,95%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...