Visa allt om Yovinn AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 22 426 21 511 13 254 20 047 22 448 19 606 22 504 17 647 20 647 12 481
Övrig omsättning 1 836 86 0 0 50 53 303 289 223 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 169 183 54 -1 183 519 840 2 190 364 1 947 -20
Resultat efter finansnetto 1 117 111 6 -1 237 496 831 2 184 410 1 879 -28
Årets resultat 854 61 -28 -984 356 633 1 690 529 1 198 -26
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 25 51 68 0 0 0 0 7 23
Omsättningstillgångar 6 737 3 951 3 947 3 347 5 423 4 730 6 702 4 465 6 146 4 440
Tillgångar 6 737 3 976 3 998 3 414 5 423 4 730 6 702 4 465 6 153 4 464
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 017 163 102 100 463 1 037 1 904 714 1 585 460
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 310 0
Avsättningar (tkr) 69 165 115 81 333 285 263 158 276 153
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 734
Kortfristiga skulder 5 651 3 648 3 782 3 234 4 627 3 408 4 536 3 593 3 982 1 117
Skulder och eget kapital 6 737 3 976 3 998 3 414 5 423 4 730 6 702 4 465 6 153 4 464
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 6 918 4 183 7 057 7 385 7 212 8 272 7 353 6 782 4 368
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 3 024 1 703 2 945 3 143 2 956 3 360 2 887 2 692 1 720
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 930 1 500 500 1 400 0
Omsättning 24 262 21 597 13 254 20 047 22 498 19 659 22 807 17 936 20 870 12 481
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 14 12 10 16 15 19 18 17 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 495 1 537 1 105 2 005 1 403 1 307 1 184 980 1 215 960
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 687 751 511 1 047 689 699 633 575 564 462
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 194 208 71 -1 175 519 840 2 190 371 1 960 -7
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,25% 62,30% - -10,70% 14,50% -12,88% 27,52% -14,53% 65,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,35% 4,60% 1,35% -34,65% 9,57% 17,84% 32,92% 9,16% 31,68% -0,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,21% 0,85% 0,41% -5,90% 2,31% 4,30% 9,80% 2,32% 9,44% -0,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,84% 1,41% 1,24% 0,56% 3,55% 6,74% 9,62% 4,94% 10,48% 26,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,10% 4,10% 2,55% 2,93% 8,54% 21,92% 28,41% 15,99% 29,47% 10,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 119,22% 108,31% 104,36% 103,49% 117,20% 138,79% 147,75% 124,27% 154,34% 397,49%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2018 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!