Visa allt om Gavagai AB
Visa allt om Gavagai AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 5 001 2 840 1 889 675 520 330 896 155 80 18
Övrig omsättning 891 808 1 218 7 172 147 114 76 - 100 -
Rörelseresultat (EBIT) -8 465 -9 392 -12 672 -13 407 -6 089 -4 108 -4 054 -642 47 -11
Resultat efter finansnetto -8 615 -9 466 -12 736 -13 409 -6 060 -4 048 -4 016 -642 47 -11
Årets resultat -8 615 -9 466 -12 736 -6 992 -6 060 -4 048 -4 016 -642 36 -11
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 725 11 449 14 273 17 149 5 964 2 448 105 81 0 0
Omsättningstillgångar 8 986 6 468 5 894 7 694 4 311 423 6 242 4 661 174 111
Tillgångar 17 711 17 916 20 167 24 843 10 275 2 871 6 347 4 742 174 111
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 761 8 700 18 028 21 199 7 882 1 523 5 571 4 485 125 89
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 667 6 417 917 1 000 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 283 2 800 1 221 2 644 2 392 1 348 777 257 49 22
Skulder och eget kapital 17 711 17 916 20 167 24 843 10 275 2 871 6 347 4 742 174 111
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 3 757 9 125 4 568 2 934 2 634 367 72 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 906 3 570 1 377 903 828 115 23 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 892 3 648 3 107 7 847 667 444 972 155 180 18
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 10 18 10 5 5 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 500 284 189 38 52 66 179 155 80 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 490 437 480 715 271 210 701 483 95 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -5 641 -6 568 -9 796 -11 359 -5 025 -3 612 -4 007 -637 47 -11
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 76,09% 50,34% 179,85% 29,81% 57,58% -63,17% 478,06% 93,75% 344,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -47,80% -52,42% -62,82% -53,77% -58,72% -140,89% -63,27% -13,54% 27,01% -9,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -169,27% -330,70% -670,62% -1 978,81% -1 160,19% -1 225,76% -448,21% -414,19% 58,75% -61,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,97% 39,05% 69,30% 38,22% 17,50% 13,33% 85,16% 93,55% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 114,04% 129,15% 247,38% 748,15% 369,04% -280,30% 609,93% 2 841,29% 156,25% 494,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,05% 48,56% 89,39% 85,33% 76,71% 53,05% 87,77% 94,58% 71,84% 80,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 273,71% 231,00% 482,72% 291,00% 180,23% 31,38% 803,35% 1 813,62% 355,10% 504,55%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...