Visa allt om Swedtool Technologies AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 2 442 1 819 2 212 2 338 1 616 2 081 2 009 2 709 2 949 3 444
Övrig omsättning - - - - - - - - 9 1
Rörelseresultat (EBIT) 451 -160 179 51 6 -4 -474 -85 -307 -98
Resultat efter finansnetto 450 -160 177 50 6 -3 -481 -87 -314 -103
Årets resultat 450 -160 177 50 6 -3 -481 -87 -114 6
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 121 152 183 223 254 276 309 30 61 94
Omsättningstillgångar 1 325 811 899 844 566 664 706 1 351 1 505 1 857
Tillgångar 1 446 963 1 083 1 067 820 941 1 015 1 381 1 565 1 951
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 599 148 308 131 80 75 78 559 646 760
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631
Kortfristiga skulder 217 184 144 306 109 236 307 191 289 361
Skulder och eget kapital 1 446 963 1 083 1 067 820 941 1 015 1 381 1 565 1 951
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - 234 263 321 351 351 351 349
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 344 35 4 177 405 358 456 495
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 160 115 112 200 295 270 343 351
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 442 1 819 2 212 2 338 1 616 2 081 2 009 2 709 2 958 3 445
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 1 1 1 2 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 221 910 2 212 2 338 1 616 1 041 670 903 983 1 148
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 246 296 548 428 394 320 355 330 387 399
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 482 -129 219 92 39 29 -443 -54 -273 -63
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 34,25% -17,77% -5,39% 44,68% -22,35% 3,58% -25,84% -8,14% -14,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,19% -16,61% 16,53% 4,78% 0,73% -0,32% -45,91% -5,00% -19,42% -4,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,47% -8,80% 8,09% 2,18% 0,37% -0,14% -23,20% -2,55% -10,31% -2,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,58% 43,05% 46,25% 46,62% 45,05% 40,51% 41,96% 43,23% 43,20% 44,54%
Rörelsekapital/omsättning 45,37% 34,47% 34,13% 23,01% 28,28% 20,57% 19,86% 42,82% 41,23% 43,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,42% 15,37% 28,44% 12,28% 9,76% 7,97% 7,68% 40,48% 41,28% 46,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 415,21% 294,57% 438,19% 186,93% 334,86% 195,34% 139,74% 603,66% 408,30% 415,79%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...