Visa allt om AB Svensk Bygg & Förvaltning
Visa allt om AB Svensk Bygg & Förvaltning

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 16 621 18 012 8 387 11 076 12 734 8 797 5 028 2 864 1 044
Övrig omsättning 1 975 1 799 1 123 1 183 1 445 54 25 210 -
Rörelseresultat (EBIT) 85 1 848 360 129 717 260 783 35 37
Resultat efter finansnetto -247 995 63 50 514 208 731 24 10
Årets resultat 106 485 -187 12 366 266 404 16 5
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 674 1 155 429 498 453 496 356 191 55
Omsättningstillgångar 5 783 6 872 4 334 2 792 5 607 1 920 1 805 959 287
Tillgångar 7 457 8 027 4 762 3 289 6 060 2 415 2 161 1 150 341
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 542 787 302 488 877 791 525 121 105
Obeskattade reserver 0 450 0 0 0 0 180 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 163 417 0 0 57 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 914 6 628 4 044 2 800 5 184 1 568 1 456 1 030 236
Skulder och eget kapital 7 457 8 027 4 762 3 289 6 060 2 415 2 161 1 150 341
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 545 37 250 217
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 7 396 6 755 3 568 4 804 5 807 3 309 1 428 899 154
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 2 862 2 196 1 292 1 669 1 892 1 392 637 395 138
Utdelning till aktieägare 200 350 0 0 400 280 0 0 0
Omsättning 18 596 19 811 9 510 12 259 14 179 8 851 5 053 3 074 1 044
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 24 24 11 13 15 12 6 4 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 693 751 762 852 849 733 838 716 522
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 432 376 443 499 521 391 355 360 263
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 215 1 963 516 296 870 391 875 77 51
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,72% 114,76% -24,28% -13,02% 44,75% 74,96% 75,56% 174,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,43% 15,60% 7,75% 3,95% 11,85% 10,81% 36,23% 3,04% 10,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,19% 6,95% 4,40% 1,17% 5,64% 2,97% 15,57% 1,22% 3,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,71% 75,92% 82,38% 81,15% 79,47% 81,58% 84,75% 75,24% 89,27%
Rörelsekapital/omsättning -6,80% 1,35% 3,46% -0,07% 3,32% 4,00% 6,94% -2,48% 4,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,27% 14,18% 6,34% 14,84% 14,47% 32,75% 30,43% 10,52% 30,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 81,63% 101,95% 101,04% 92,64% 106,75% 115,56% 120,33% 84,56% 102,54%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...