Visa allt om Strömbergs Bil i Kalmar AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 23 968 25 946 19 166 26 022 29 452 31 167 32 175 29 654 25 516 15 529
Övrig omsättning 312 260 156 209 362 330 194 270 130 17
Rörelseresultat (EBIT) -390 -139 -783 -35 -360 685 1 331 563 -382 -232
Resultat efter finansnetto -553 -293 -930 -206 -516 511 1 087 210 -684 -509
Årets resultat -553 -293 -930 -206 -516 486 957 210 -684 -509
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 165 515 802 1 140 1 441 1 754 2 104 2 418 2 762 3 043
Omsättningstillgångar 3 416 4 081 2 796 3 551 4 715 3 940 4 584 4 034 2 270 3 415
Tillgångar 3 582 4 595 3 597 4 691 6 157 5 695 6 688 6 452 5 032 6 459
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -746 -193 -1 001 -71 136 652 165 -791 -1 002 -317
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 483 2 901 3 763 3 825 4 182 3 760 5 766 6 602 4 232 5 342
Kortfristiga skulder 845 1 887 835 937 1 839 1 283 756 642 1 802 1 434
Skulder och eget kapital 3 582 4 595 3 597 4 691 6 157 5 695 6 688 6 452 5 032 6 459
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 501 1 146 1 126 1 194 952
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - - - - - 599 469 422 490 391
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0
Omsättning 24 280 26 206 19 322 26 231 29 814 31 497 32 369 29 924 25 646 15 546
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 989 8 649 6 389 8 674 9 817 10 389 10 725 9 885 6 379 3 882
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 493 436 496 591 702 708 551 525 432 342
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -41 204 -445 304 -10 1 035 1 675 907 -43 -15
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,62% 35,38% -26,35% -11,65% -5,50% -3,13% 8,50% 16,22% 64,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -10,89% -3,03% -21,77% -0,75% -5,85% 12,03% 19,90% 8,73% -7,59% -3,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,63% -0,54% -4,09% -0,13% -1,22% 2,20% 4,14% 1,90% -1,50% -1,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 11,47% 11,22% 13,75% 14,79% 13,95% 15,30% 15,68% 13,29% 12,78% 15,24%
Rörelsekapital/omsättning 10,73% 8,46% 10,23% 10,05% 9,77% 8,53% 11,90% 11,44% 1,83% 12,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -20,83% -4,20% -27,83% -1,51% 2,21% 11,45% 2,47% -12,26% -19,91% -4,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 182,96% 69,95% 141,08% 62,54% 44,70% 55,49% 149,60% 262,77% 26,30% 84,24%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!