Visa allt om WH Bygg Göteborg AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 211 127 151 228 182 158 155 211 158 101 139 057 84 742 76 653 83 068 74 482
Övrig omsättning 233 223 108 784 82 396 41 0 0 1
Rörelseresultat (EBIT) 8 219 2 574 8 089 5 234 3 102 -1 802 440 1 187 1 367 1 619
Resultat efter finansnetto 8 225 2 566 8 088 5 249 3 097 -1 781 340 1 015 1 221 1 566
Årets resultat 171 -39 641 180 2 386 2 992 324 1 397 913 1 093
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 30 60 127 140 74
Omsättningstillgångar 58 820 49 314 62 127 37 708 45 884 43 460 21 527 20 830 18 190 23 537
Tillgångar 58 820 49 314 62 127 37 708 45 884 43 490 21 587 20 957 18 330 23 611
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 829 12 658 12 697 11 057 10 877 10 992 3 499 3 175 3 079 3 415
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 861 975 975 975
Avsättningar (tkr) 600 600 600 50 50 50 33 33 66 50
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 45 391 36 056 48 829 26 601 34 957 32 449 17 194 16 774 14 210 19 170
Skulder och eget kapital 58 820 49 314 62 127 37 708 45 884 43 490 21 587 20 957 18 330 23 611
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 728 - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 14 578 11 937 12 704 12 189 - - 12 182 11 897 11 151 8 837
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 6 527 4 457 5 236 5 139 - - 4 741 4 626 3 895 3 632
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 000 0 2 500 0 0 1 300 1 250
Omsättning 211 360 151 451 182 266 155 995 158 183 139 453 84 783 76 653 83 068 74 483
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 35 28 30 28 31 30 31 30 29 26
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 032 5 401 6 072 5 543 5 100 4 635 2 734 2 555 2 864 2 865
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 642 601 611 635 592 590 575 579 567 532
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 219 2 574 8 089 5 234 3 132 -1 772 483 1 236 1 418 1 666
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 39,61% -16,98% 17,36% -1,83% 13,70% 64,09% 10,55% -7,72% 11,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,99% 5,22% 13,03% 13,96% 6,76% -4,07% 2,60% 6,04% 7,94% 7,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,90% 1,70% 4,44% 3,39% 1,96% -1,27% 0,66% 1,65% 1,75% 2,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,99% 20,19% 20,57% 100,00% 20,50% 18,31% 100,00% 100,00% 100,00% 29,63%
Rörelsekapital/omsättning 6,36% 8,77% 7,30% 7,16% 6,91% 7,92% 5,11% 5,29% 4,79% 5,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,81% 25,67% 20,44% 29,32% 23,71% 25,27% 19,32% 18,78% 20,95% 17,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 129,49% 136,60% 127,06% 141,39% 130,99% 133,59% 124,43% 123,39% 127,29% 122,25%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!