Visa allt om ebab AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 180 555 160 839 169 939 174 338 215 411 213 882 189 492 144 893 156 940 151 516
Övrig omsättning 237 514 658 401 424 49 646 12 955 84 538 215
Rörelseresultat (EBIT) 15 644 9 518 -13 404 -54 621 -30 034 56 093 19 380 -2 110 3 144 8 324
Resultat efter finansnetto 14 687 8 086 -14 508 -57 278 -28 853 54 970 17 291 203 1 629 6 578
Årets resultat 11 617 6 373 -13 993 -51 248 -29 403 52 423 15 158 -103 382 3 324
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 211 395 2 201 53 427 33 789 69 231 21 020 20 377 37 753 40 409
Omsättningstillgångar 45 862 35 375 35 507 54 150 69 333 60 313 60 504 41 267 44 633 46 685
Tillgångar 46 073 35 770 37 709 107 577 103 122 129 545 81 524 61 644 82 386 87 094
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -6 179 -16 596 -22 970 -2 976 27 608 57 011 13 588 -1 566 6 408 8 486
Minoritetsintressen 0 0 0 1 0 0 0 0 888 1 267
Avsättningar (tkr) 755 0 0 0 0 1 037 1 452 1 034 1 200 950
Långfristiga skulder 15 346 13 000 17 000 44 763 8 000 8 000 16 000 26 000 30 000 31 000
Kortfristiga skulder 36 150 39 366 43 678 65 790 67 514 63 496 50 484 36 176 43 890 45 391
Skulder och eget kapital 46 073 35 770 37 709 107 577 103 122 129 545 81 524 61 644 82 386 87 094
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 5 476 5 382 5 251 8 985 11 398 10 622 9 008 9 069 9 339 8 974
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 48 339 46 566 53 862 63 900 61 024 57 637 54 496 49 867 56 955 57 923
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 28 630 28 716 29 299 34 654 35 599 37 898 35 129 29 427 31 766 31 069
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 180 792 161 353 170 597 174 739 215 835 263 528 202 447 144 977 157 478 151 731
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 83 81 86 112 119 119 114 102 115 114
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 175 1 986 1 976 1 557 1 810 1 797 1 662 1 421 1 365 1 329
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 022 998 1 072 973 978 968 911 922 903 900
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 15 779 9 705 -13 182 -32 685 -24 758 61 053 23 400 2 802 6 551 11 678
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,26% -5,35% -2,52% -19,07% 0,71% 12,87% 30,78% -7,68% 3,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 33,95% 26,68% -35,48% -50,25% -26,76% 43,39% 23,82% 3,68% 4,80% 9,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,66% 5,93% -7,87% -31,01% -12,81% 26,28% 10,25% 1,57% 2,52% 5,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,36% 70,26% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,38% -2,48% -4,81% -6,68% 0,84% -1,49% 5,29% 3,51% 0,47% 0,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -13,41% -46,40% -60,91% -2,77% 26,77% 44,01% 16,67% -2,54% 7,78% 9,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 126,87% 89,86% 81,29% 82,31% 102,69% 94,99% 117,06% 114,07% 101,69% 102,85%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 26 703 26 735 28 416 26 197 25 062 25 655 18 219 13 590 12 460 14 049
Övrig omsättning 112 6 0 66 0 0 0 1 105 131
Rörelseresultat (EBIT) -2 143 608 -2 250 -1 502 -1 831 -1 245 -3 015 -5 225 -125 -1 498
Resultat efter finansnetto 5 759 10 -4 517 4 524 7 448 2 798 69 -2 079 3 125 4 936
Årets resultat 8 642 6 131 -4 388 2 270 10 232 4 681 4 030 4 547 3 446 5 512
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 64 809 64 900 67 619 67 540 68 957 67 289 64 711 64 782 71 202 68 541
Omsättningstillgångar 10 059 7 971 5 520 24 028 4 942 1 776 7 145 6 528 1 351 8 466
Tillgångar 74 868 72 871 73 138 91 568 73 899 69 064 71 856 71 310 72 552 77 007
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 886 43 444 37 313 47 701 45 431 35 198 39 517 35 487 31 940 28 324
Obeskattade reserver 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 15 346 13 000 17 000 0 8 000 8 000 16 000 26 000 30 000 31 000
Kortfristiga skulder 8 594 16 428 18 826 43 867 20 468 25 866 16 338 9 822 10 612 17 683
Skulder och eget kapital 74 868 72 871 73 138 91 568 73 899 69 064 71 856 71 310 72 552 77 007
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 1 310 1 228 1 048 1 048 1 035 1 939 1 962 1 919 997 1 080
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 906 2 907 3 475 3 840 3 778 3 038 3 298 2 284 2 073 1 548
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 345 2 285 2 514 2 715 2 852 3 517 3 424 2 914 1 579 1 485
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 3 000 0 0 1 000
Omsättning 26 815 26 741 28 416 26 263 25 062 25 655 18 219 13 591 12 565 14 180
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 7 8 7 9 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 451 4 456 4 736 3 742 3 133 3 665 2 024 2 718 2 492 3 512
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 168 1 125 1 230 1 169 1 164 1 459 1 082 1 621 972 1 230
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 048 708 -2 152 -1 480 -1 812 -1 236 -3 003 -5 208 -92 -1 436
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,12% -5,92% 8,47% 4,53% -2,31% 40,81% 34,06% 9,07% -11,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,36% 0,84% -5,32% 6,71% 11,19% 5,58% 2,74% -0,34% 6,74% 9,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 23,43% 2,29% -13,69% 23,46% 32,98% 15,03% 10,82% -1,79% 39,25% 49,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,49% -31,63% -46,83% -75,73% -61,95% -93,90% -50,46% -24,24% -74,33% -65,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,01% 59,62% 51,02% 52,09% 61,48% 50,96% 54,99% 49,76% 44,02% 36,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 117,05% 48,52% 29,32% 54,77% 24,15% 6,87% 43,73% 66,46% 12,73% 47,88%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!