Visa allt om Sandblom & Funevall Bygg AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 13 570 11 317 12 668 12 074 8 538 10 437 8 281 9 291 7 409 7 409
Övrig omsättning 11 - - - - 38 - 8 109 116
Rörelseresultat (EBIT) 1 199 1 485 557 252 321 -491 513 191 938
Resultat efter finansnetto 1 191 -12 480 550 245 315 -494 528 208 931
Årets resultat 709 -12 402 424 189 274 8 212 107 535
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 219 21 27 124 188 306 445 590 90 122
Omsättningstillgångar 3 324 2 528 2 969 2 314 1 803 1 873 1 895 2 632 2 129 2 337
Tillgångar 3 543 2 549 2 996 2 437 1 991 2 179 2 340 3 222 2 219 2 458
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 568 1 019 1 191 948 724 734 660 852 840 874
Obeskattade reserver 304 21 27 74 74 79 121 632 401 346
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 77 97 22 1 87 132 214 394 0 17
Kortfristiga skulder 1 594 1 411 1 756 1 414 1 106 1 234 1 345 1 344 977 1 222
Skulder och eget kapital 3 543 2 549 2 996 2 437 1 991 2 179 2 340 3 222 2 219 2 458
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 720 680 625 517
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 1 953 2 224 1 342 1 053 605 830
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 135 782 630 449 450 474
Utdelning till aktieägare 0 160 160 160 200 200 200 200 200 140
Omsättning 13 581 11 317 12 668 12 074 8 538 10 475 8 281 9 299 7 518 7 525
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 7 7 6 7 6 6 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 262 1 886 1 810 1 725 1 423 1 491 1 380 1 549 1 482 1 482
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 554 597 580 460 457 434 454 379 340 374
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 205 7 560 671 370 460 -347 585 223 966
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,91% -10,66% 4,92% 41,41% -18,19% 26,04% -10,87% 25,40% 0,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 33,84% 0,04% 16,52% 22,90% 12,71% 14,82% -20,94% 16,39% 9,37% 38,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,84% 0,01% 3,91% 4,62% 2,96% 3,09% -5,92% 5,68% 2,81% 12,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,00% 38,99% 44,36% 39,68% 46,79% 40,65% 38,46% 37,08% 34,59% 41,87%
Rörelsekapital/omsättning 12,75% 9,87% 9,58% 7,45% 8,16% 6,12% 6,64% 13,86% 15,55% 15,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,95% 40,62% 40,46% 41,27% 39,26% 36,51% 32,24% 40,90% 51,17% 45,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 208,53% 179,16% 169,08% 163,65% 163,02% 151,78% 140,89% 195,83% 217,91% 191,24%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...