Visa allt om Bobutiken i Uddevalla AB
Visa allt om Bobutiken i Uddevalla AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 8 826 9 763 8 899 9 377 7 206 8 338 9 957 8 505 8 495
Övrig omsättning - - - 69 - 40 - 74 400
Rörelseresultat (EBIT) -378 431 1 048 1 556 -124 110 670 773 491
Resultat efter finansnetto -399 407 1 023 1 514 -21 196 649 759 522
Årets resultat -145 299 149 857 -29 171 490 541 204
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 129 5 10 15 22 168 333 505 700
Omsättningstillgångar 3 919 4 688 3 780 5 399 4 767 3 344 4 450 2 695 2 068
Tillgångar 4 047 4 694 3 789 5 414 4 790 3 513 4 783 3 200 2 768
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 774 1 918 1 619 1 470 613 642 722 233 304
Obeskattade reserver 0 396 396 506 110 110 174 223 224
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 128 128 127 799 476 9 0 500
Kortfristiga skulder 2 274 2 251 1 646 3 310 3 268 2 285 3 878 2 744 1 741
Skulder och eget kapital 4 047 4 694 3 789 5 414 4 790 3 513 4 783 3 200 2 768
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 512 461 225
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 677 2 596 2 861 2 537 2 582 2 833 2 581 2 830
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 945 922 1 255 925 962 1 303 1 072 1 117
Utdelning till aktieägare 1 674 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 826 9 763 8 899 9 446 7 206 8 378 9 957 8 579 8 895
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 10 9 9 8 9 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 471 976 989 1 042 901 926 1 245 1 063 1 062
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 512 387 411 457 453 418 624 539 556
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -372 435 1 053 1 564 44 275 835 938 653
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,60% 9,71% -5,10% 30,13% -13,58% -16,26% 17,07% 0,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -9,32% 9,18% 27,66% 28,76% 1,04% 6,72% 14,01% 24,16% 19,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,27% 4,41% 11,78% 16,60% 0,69% 2,83% 6,73% 9,09% 6,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 85,85% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 18,64% 24,96% 23,98% 22,28% 20,80% 12,70% 5,74% -0,58% 3,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,83% 47,44% 50,88% 34,44% 14,49% 20,58% 17,78% 12,42% 16,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 172,34% 208,26% 229,65% 163,11% 145,87% 146,35% 114,75% 98,21% 118,78%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...